← Späť na stránku ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

Podnety a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja patrí i riešenie podaní podnetov občanov na nespokojnosť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podnety sú  vybavované podľa  zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na dodržiavanie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podnety sa môžu týkať nasledovných oblastí:
 • Neoprávnené platby za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
 • Nezverejnený cenník (BSK neschvaľuje cenník) a nesúlad vydaných príjmových dokladov  s ním
 • Nedodržiavanie ordinačných hodín a hodín na prednostné vyšetrenie
 • Zdravotná dokumentácia pacienta-  uchovávanie, odovzdanie novému lekárovi a získavanie informácií  z nej
 • Rajonizácia – určenie obvodu poskytovateľov – všeobecný lekár pre dospelých , všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ a zubný lekár
 • Odmietnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi
 • Odstúpenie od poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany lekára a zo strany pacienta
 • Neinformovanie  pacienta a zákonného zástupcu zo strany poskytovateľa
 • Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bez povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Nesplnenie podmienok na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie zdravotníckych zariadení.
Podnet môže občan podať písomne (poštou alebo priamo na podateľni BSK),  alebo elektronickou poštou na emailovú adresu  iveta.chrenkova@region-bsk.sk
 
Pri podávaní  písomného PODNETU je potrebné uviesť:
 • Meno a priezvisko, adresu, prípadne telefonický alebo emailový kontakt osoby, ktorá podnet podáva
 • identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici
 • opis problému s určením časového obdobia.
Ako postupovať pri podozrení z nedostatočnej alebo chybnej zdravotnej starostlivosti
zo strany zdravotníckeho pracovníka
Ak má pacient, prípadne pozostalí poškodeného pochybnosti o tom, či zdravotnícky pracovník poskytol správne ošetrenie, možno sa obrátiť na Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet treba poslať písomne alebo elektronicky. „Občania sa môžu obrátiť na úrad, keď sú nespokojní so zdravotnou starostlivosťou, ktorá im bola poskytnutá, majú výhrady k liečbe, stanoveniu diagnózy, postupu lekára, pretrvávajú u nich zdravotné ťažkosti a podobne. Podnet by mal obsahovať meno, priezvisko, adresu, prípadne telefonický kontakt osoby, ktorá podnet podáva, ďalej identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici a opis problému s určením časového obdobia“.
Úrad následne u  prešetrí, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, v zmysle zákona. „Teda, či boli vykonané všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy“. Úrad má zároveň možnosť prizvať si k prešetreniu aj konzultantov odborníkov z jednotlivých medicínskych odborov, ktorí vypracujú posudok. Na základe výsledkov dohľadu úrad nakoniec skonštatuje, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne a či bol teda podnet opodstatnený. V prípade, že k pochybeniu skutočne došlo, nemocnica či lekári, ktorí pochybili, dostanú od úradu pokutu. Jej výšku stanovuje zákon podľa závažnosti nedostatkov a ich následkov.
Náhradu škody  pre dotknutých pacientov, prípadne ich pozostalých, však už úrad nerieši. Uplatňovať si ju môžu jedine v občianskom súdnom konaní.

← Späť na stránku ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

Aktuálne správy
Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dnes vydal Hlavnému mestu SR Bratislava rozhodnutie na predčasné užívanie zmodernizovanej električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály. Spustená bola zatiaľ jej prvá etapa po obratisko v Karlovej Vsi, ktorá sa tak opäť spojí...

Záchytné parkovisko otvorili v Pezinku

Záchytné parkovisko otvorili v Pezinku

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek dnes spoločne sprístupnili verejnosti ďalšie záchytné parkovisko, tento raz v Pezinku. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej...

Župa posilňuje vplyv v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava

Župa posilňuje vplyv v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v sérií systémových opatrení v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB, a. s.). Tá je správcom cestných komunikácií II. a III. triedy. Po sprísnení kontrol vykonaných prác spustila župa kroky vedúce k posilneniu...

Obce na Záhorí si oddýchnu od kamiónovej dopravy

Obce na Záhorí si oddýchnu od kamiónovej dopravy

Zmodernizovaná cesta III. triedy spájajúca Malacky a Rohožník sa od pondelka 2. decembra 2019 stáva oficiálne cestou II. triedy. Odbremenia sa tým okolité obce od nákladnej dopravy, vďaka čomu sa zvýši kvalita života obyvateľov a zabezpečí sa...

Zimná údržba sa už monitoruje

Zimná údržba sa už monitoruje

Od 1. novembra 2019 sa oficiálne začalo so zimnou údržbou. Preto správca komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji Regionálne cesty Bratislava už monitoruje situáciu na cestách. Upravované budú podľa potreby, v závislosti na počasí. Celkovo má na starosti...

Modernejšou technikou ku kvalitnejšej a ekologickejšej ceste

Modernejšou technikou ku kvalitnejšej a ekologickejšej ceste

Cesta III/1113 medzi obcami Láb a Jakubov sa vrátila do života. V pondelok 21.10.2019 bola po rekonštrukcii opäť odovzdaná do užívania a sprístupnená verejnosti. Cesta, ktorá bola takmer 40 rokov nedotknutá, má dnes nový, kvalitný a ekologický povrch. „Opravu tejto...