Zasadnutie Zastupiteľstva BSK – 8. február 2019

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2019

2. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 14. decembra 2018.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

5. Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku so sídlom Bratislavská 44, Malinovo so súčasťami Školský internát a Školská jedáleň a zaradenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a so súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň a Stredisko odbornej praxe.

6. Návrh na schválenie Memoranda o porozumení medzi Bratislavským samosprávnym krajom a konzorciom EU Social Progress Index v rámci pilotného projektu zavádzajúceho index sociálneho rozvoja v regiónoch Európskej únie

7. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja – nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o výmere 45,29 m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. Petržalka

8. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností – budovy bývalého SOU na parc. č. 17063/18 a pozemkov parc. č. 17063/17 a 17063/22, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto

9. Návrh na zrušenie prebytočnosti nehnuteľného majetku – stavieb zapísaných na LV č. 3302, katastrálne územie Petržalka

10. Návrh na schválenie zámeru uzatvorenia Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, parcela č. 572/2, k stavbe „Diaľnica D4 – Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“

11. Návrh na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Svätý Jur

12. Návrh na vymenovanie člena Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v roku 2019

13. Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

14. Návrh na schválenie predloženia projektového zámeru „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy Polygrafická“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018

16. Rôzne

Záver