Zasadnutie Zastupiteľstva BSK – 8. novembra 2019

8. novembra 2019 (piatok) o 09.00h

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, Bratislava

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 1. september – 18. október 2019
 2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jána Buocika, Dušana Dvorana, Mgr. Petra Švarala a RNDr. Martina Zaťoviča zo dňa 20. septembra 2019
 3. Návrh na schválenie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA
 4. Návrh Dohody o spolupráci medzi Záhrebskou župou (Chorvátska republika) a Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika)
 5. Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení o prenájme Nadácie Cvernovka
 6. Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019
 7. Návrh na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na prebytočný majetok vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, rekreačná chata – stavba súp. č. 595 na pozemku parc. č. 6966, zapísaná na LV č.  5242,  v  katastrálnom území Pezinok
 8. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Vysoká pri Morave
 9. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcely registra „E“ č. 1583, k. ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, obci Chorvátsky Grob, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov parcely registra „E“ č. 186/200, č.  187 a č. 295 v k. ú. Hrubá Borša, obec Hrubá Borša, okres Senec, obci Hrubá Borša, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválenie zriadenia vecného bremena na týchto pozemkoch
 11. Návrh na schválenie zmluvy o nájme so spoločnosťou S.E.I.N. sollertia s.r.o., predmetom ktorej je budova na ulici Znievska 2, 851 06 Bratislava, SR, súpisné č. 3115, postavená na parcele č. 1934, zapísaná na LV č. 3302, katastrálne územie Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. Návrh na menovanie Ing. Edity Kruszlíkovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb, Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie
 13. Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020
 14. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Ecoregion SKHU“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020
 15. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
 16. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
 17. Interpelácie
 18. Rôzne

Záver