Zasadnutie Zastupiteľstva BSK – 29. marca 2019

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február 2019

2. Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

3. Informácia Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č…/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24.06.2011 a VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20.06. 2014

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. /2019 zo dňa 29. 03. 2019, ktorým sa mení VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09. 12. 2011 a VZN BSK č. 3/2014 zo dňa 11. 04. 2014

6. Návrh na menovanie Mgr. Pavla Orlovského do funkcie riaditeľa zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská 1, 842 29 Bratislava

7. Návrh Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020

8. Návrh Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja 2018/2019

9. Návrh Odpočet aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2018 a rámcový plán aktivít na rok 2019

10. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

11. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava a Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava a schválenie prenájmu častí budov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

12. Návrh na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky

13. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k.ú. Ivanka pri Dunaji

14. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019

15. Informácia o implementácii projektov Integrovaného regionálneho operačného programu Bratislavský samosprávny kraj 2014 – 2020

16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018

17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2018

18. Rôzne

Záver