Zasadnutie Zastupiteľstva BSK – 20. septembra 2019

20. septembra 2019 (piatok) o 09.00h

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, Bratislava

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 01. jún – 31. august 2019

2. Návrh Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za obdobie 14. 06. – 20. 09. 2019

3. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dušana Dvorana a Mgr. Martina Vlačikyho, PhD. zo dňa 14. júna 2019

4. Návrh Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2019

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. …/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
6. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

7. Návrh Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

8. Návrh Rokovací poriadok Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

9. Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja

10. Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1949, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, EURO INVEST Development, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. Návrh zámeny pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Obcou Ivanka pri Dunaji ako prípad hodný osobitného zreteľa

12. Návrh na schválenie nájmu časti cesty III./1054 o výmere 1.296 m2 v k. ú. Miloslavov, pre stavebníka LT INVEST, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14 a predaj pozemku pod budovou – parcely č. 17063/18 v k. ú. Nové Mesto

14. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod pripravovanou cestou Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda

15. Návrh na zmenu časti a na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 49/2009 zo dňa 17. 06. 2009, ktorým bol schválený dlhodobý nájom stavby (Domov sociálnych služieb, domov pre seniorov a ADOS, Bošániho č. 2, 841 02 Bratislava) súpisné č. 1805 a parcely č. 2842, katastrálne územie Dúbravka, HESTII n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

16. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Smart región BSK” v rámci Operačného programu efektívna verejná správa

17. Návrh na schválenie Dohody o výstavbe a údržbe cyklolávky VYSOMARCH pre projekt “Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava”

18. Návrh na schválenie Dohody o plánovaní cestného mostu medzi obcami Záhorská Ves a Angern

19. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „RegioCoop SK-AT“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

20. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zmluvy o nenávratný finančný príspevok projektu “DANUBE BIKE&BOAT” spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 – 2020

21. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019

22. Interpelácie

23. Rôzne

Záver