Zasadnutie Zastupiteľstva BSK – 14. júna 2019

14. júna 2019 (piatok) o 09.00h

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, Bratislava

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec – máj 2019

2. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. marca 2019

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. …/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. …/2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň

5. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa

6. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022

7. Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021

8. Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

9. Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a č.100/2017 zo dňa 29.09.2017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na schválenie zmeny spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol prenajatý areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu preložky vysokotlakového plynovodu DN500 v katastrálnom území Riadok a Obora ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. Návrh na prevod pozemku parcelné č. 1215/42 v k. ú. Ružinov kúpou do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja

12. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018

13. Návrh Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019

14. Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019

15. Návrh na čerpanie tretej a štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky

16. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019

17. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018

18. Návrh Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2018

19. Návrh Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za obdobie 29. 03. – 14. 06. 2019

20. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

21. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy Polygrafická“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

22. Návrh Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2018

23. Návrh Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích.centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2025 za rok 2018

24. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019

25. Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja

26. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018

27. Interpelácie

28. Rôzne

Záver