BSK ako sprostredkovateľský orgán

V nadväznosti na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programového programu obdobia 2014-2020 (IROP) bol Uznesením vlády SR č. 232/2014 Bratislavský samosprávny kraj určený ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP BSK). Odbor implementácie operačných programov kompetenčne spadá pod predsedu BSK a má dve samostatné oddelenia:

• oddelenie implementácie projektov
• oddelenie riadenia a koordinácie

Bratislavský samosprávny kraj ako SO pre IROP BSK vykonáva v programovom období 2014-2020 úlohy riadenia a implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja (RIÚS BSK) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kontakty

RNDr. Milan Rajčák, CSc.
riaditeľ Odboru implementácie operačných programov
Tel.: 02/ 4826 4349
E-mail: milan.rajcak@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty

ODDELENIE RIADENIA A KOORDINÁCIE 

Ing. Barbora Patoprstá
vedúca oddelenia
Tel.: 02/4826 4351
E-mail: barbora.patoprsta@region-bsk.sk 

Ing. Marta Jandzíková
manažérka pre metodiku
Tel.: 02/ 4826 4333
E-mail: marta.jandzikova@region-bsk.sk

Ing. Martina Ulrichová
manažérka pre metodiku
Tel.: 02/ 4826 4560
E-mail: martina.ulrichova@region-bsk.sk

ODDELENIE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV 

Mgr. Rastislav Baláž
vedúci oddelenia
Tel.: 02/4826 4353
E-mail: rastislav.balaz@region-bsk.sk

RNDr. Daniela Blanárová
projektová manažérka
Tel.: 02/ 4826 4277
E-mail: daniela.blanarova@region-bsk.sk 

Ing. Alžbeta Lovásová, PhD.
projektová manažérka
Tel.: 02/ 4826 4341
E-mail: alzbeta.lovasova@region-bsk.sk

Mgr. Eva Špániková
projektová manažérka
Tel.: 02/ 4826 4342
E-mail: eva.spanikova@region-bsk.sk

Ing. Ján Jediný
manažér kontroly verejného obstarávania
Tel.: 02/ 4826 4354
E-mail: jan.jediny@region-bsk.sk

Ing. Sandra Ballová
manažérka kontroly verejného obstarávania
Tel.: 02/ 4826 4366
E-mail: sandra.ballová@region-bsk.sk