Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov

Ing. Štefan MARUŠÁK
Hlavný kontrolór

Oznam protispoločenskej činnosti je možné podať:

 • elektronickou poštou, zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk
 • poštou zaslanou na Úrad BSK, pričom je na obálke potrebné uviesť upozornenie “DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ”. Takto označený podnet musí podateľňa Úradu BSK bez otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.

  Poštová adresa

  Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
  Hlavný kontrolór
  Sabinovská 16
  P.O. Box 106
  820 05 Bratislava 25

  Ak máte podozrenie na nekalú činnosť, pošlite nám informáciu

  5 + 2 =