Organizácie BSK (podľa kompetencií)

Školstvo

Gymnáziá
Stredné odborné školy
Spojené školy
 • Spojená  škola
  Ul. SNP 30,
  900 28 Ivanka pri Dunaji
  www.spojsivanka.sk 
  Organizačné zložky:
  Stredná odborná škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
  Stredná odborná škola J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
  Fax: 02/4594 3062
 • Spojená škola Tokajícka
  Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 2
  www.tokajicka.sk 
  Organizačné zložky:
  Stredná odborná škola umeleckopriemyselná, Tokajícka 24, Bratislava
  Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava
  SOŠ drevárska
  Tel.: 02/4333 7841
  Fax: 02/4333 8668
  E-mail:
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  s organizačnými zložkami: Gymnázium A.M.Szencsiho s VJM a SOŠ podnikania s VJM
  Lichnerova 71, 903 01 Senec
  www.szenczigsz.sk 
  Tel.: 02/4592 3424
  Fax: 02/4592 3424
Základné školy
 • Škola  pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
  Teplická 7, 831 02 Bratislava 3
  Skalická 1, 831 02 Bratislava 3
  skola@smndag.sk
  gymnazium@smndag.sk
  www.smnd.sk
  Tel.: 02/4425 3892, 4464 1214
  Fax: 02/4464 1215
 • ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
  Dunajská 13, 814 84 Bratislava 1
  www.mtag.sk
  Tel.: 02/5296 4315
  Fax: 02/5292 7769
Konzervatóriá
Internáty
 • Školský internát pri SOŠ technickej
  súčasť školy
  Vranovská 4
  Bratislava 5
  sídlo: Vranovská 2, 4
  Tel.: 02/63 81 23 77
 • Školský internát pri Spojenej škole
  súčasť organizačnej zložky SOŠ Ivanka pri Dunaji
  SOŠ Ivanka pri Dunaji
  Ul. SNP 30
  Ivanka pri Dunaji
  www.spojsivanka.sk 
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
  E-mail: spojs@nextra.sk
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
 • Školský internát pri SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku
  súčasť školy
  Bratislavská 44
  Malinovo
  www.zahradnicka-malinovo.sk
  Tel.: 02/4595 5102
 • Školský internát  pri SOŠ
  súčasť školy
  Kysucká 14
  Senec
  www.sossenec.sk 
  Tel.: 02/4592 4795
 • Školský internát pri SOŠ
  súčasť školy
  Komenského 27
  Pezinok
  www.soskompk.sk
  Tel.: 033/6442 016
 • Školský internát pri  SOŠ vinársko – ovocinárskej
  súčasť školy
  Kostolná 3
  Modra
  www.svosmo.edupage.org
  Tel.: 033/647 2580
 • Školský internát  pri SOŠ informačných technológií
  súčasť školy
  Hlinická 1
  Bratislava 3
  www.sositba.sk
  Tel.: 02/4488 5001
 • Školský  internát pri SOŠ hotelových služieb a obchodu
  súčasť školy
  Na pántoch 9
  Bratislava 35
  www.sos-panty.edupage.org
  Tel.: 02/4488 3591
 • Školský internát pri  SOŠ polygrafickej
  súčasť školy
  Račianska 190
  Bratislava 35
  www.polygraficka.sk
  Tel.: 02/4920 9214
 • Školský internát pri Spojenej škole
  Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
  súčasť organizačnej zložky SOŠ J. A. Gagarina
  Svätoplukova 38
  Bernolákovo
  www.spojsivanka.sk
  Tel.: 02/4552 8040
  E-mail: spops@szm.sk
 • Školský internát  pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky
  súčasť školy
  Svätoplukova 2
  Bratislava 2
  www.beautycare-study.sk
  Tel.: 02/5026 1656
 • Školský internát  pri SOŠ
  súčasť školy
  Ivanská cesta 21
  Bratislava 2
  www.sou.sk 
  Tel.: 02/4820 4214
  E-mail: sou@sou.sk
 • Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu
  súčasť školy
  Gorazdova 20
  Bratislava 1
  sídlo: Hroboňova 2, Uprková 1
  www.tankonba.sk
  Tel.: 02/5477 5046, 02/5477 5080
 • Školský internát
  ŠI s právnou subjektivitou
  Trnavská cesta 2
  Bratislava 2
  http://najinternat.sk/ 
  Tel.: 02/55571018
  E-mail: dmszs@chello.sk
  Elokované pracovisko ŠI
  Trnavská cesta 2
  Bratislava 2
  Sídlo: Saratovská 26
  Bratislava 4
  E-mail: veducidm@najinternat.sk
  Tel.: 02/55571018
  Fax: 02/5557 1313
Sociálne služby

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Hrnčiarska 37
902 01 Pezinok 1
www.dsspezinok.sk
tel. 033/6432 022
fax: 033/6432 023
výročné správy: http://www.dsspezinok.sk/zverejnenie
E-mail: dssazps.pezinok@centrum.sk

Domov sociálnych služieb pre dospelých
SNP 38
900 84 Báhoň 1
www.dssbahon.sk
výročné správy: http://www.dssbahon.sk/zverejnovanie/vyrocne-spravy/
Tel.: 033/ 6455 156, 150
Fax: 033/ 6400 804
E-mail: vizus@stonline.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
Pri starom mlyne
900 01 Modra-Harmónia 1
www.merema.sk
výročné správy: http://merema.sk/vyrocne-spravy/
Tel.: 033/6473 601
Fax: 033/6473 601
E-mail: merema@merema.sk

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie č. 19
906 36 Plavecké Podhradie
www.dssplaveckepodhradie.sk
výročné správy: http://www.dssplaveckepodhradie.sk/uzitocne-informacie
Tel.: 033/6584 313
Mob.: 0911 224 212
E-mail: dsspp@centrum.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava 1
www.ddstupava.eu.sk
Výročné správy: http://www.ddstupava.eu.sk/index.php/archiv
Tel.: 02/6593 4711 – 2
Fax: 02/6593 4711 – 2
E-mail: riaditel@ddstupava.eu.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Haanova 36-38
Bratislava 5, 851 04
www.kampino.sk
výročné správy: http://kampino.sk/sk/o-nas/dokumenty/Vyrocne-spravy/
Tel.: 02/6241 0558 – 59
Fax: 02/6231 7967
E-mail: kampino@kampino.sk

Domov sociálnych služieb Rozustec
Furmanská 4
841 03 Bratislava 47
www.dssrozsutec.sk
výročné správy: http://www.dssrozsutec.sk/o-nas
Tel.: 02/ 6428 7372
Fax: 02/ 6428 8523
E-mail: riaditelka@dssrozsutec.sk
Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava
www.mokrohajska.sk
výročné správy: http://www.mokrohajska.sk/web/onas/dokumenty/dokumenty-gaudeamus/
Tel.: 02/5910 0949
E-mail: tvarozek@mokrohajska.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava 45
www.domovrosa.sk
výročné správy: http://www.domovrosa.sk/str.php?p=14
Tel.: 02/5477 3400, 40
Fax: 02/5479 1051
E-mail: pavol.orlovsky@domovrosa.sk

DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01 Bratislava 42
www.dsspkm.sk
Tel.: 02/ 6436 4252
Fax: 02/ 6436 4262
výročné správy: http://dsspkm.striz.sk/povinne-zverejnovanie/
Tel.: 02/ 6436 4252
Fax: 02/ 6436 4262
E-mail: dsspkm@dsspkm.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 35
detašované pracoviská: Strelkova 32 a Podbrezovska 28
www.ddraca.sk
výročné správy: http://www.ddraca.sk/index.php?action=catdetail&catid=32
Tel.: 02/ 4488 9815
Fax: 02/ 4488 7487
E-mail: ddraca@ddraca.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21
831 04 Bratislava 3
www.dssintegra.sk
výročné správy: http://www.dssintegra.sk/sk/ine-dokumenty
Tel.: 02/4445 8729, 02/4445 8730
Fax: 02/444 5872
E-mail: dssintegra@dssintegra.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava 3
www.sibirka.sk
výročné správy: http://sibirka.sk/index.php/dokumenty/vyrocne-spravy
Tel.: 02/ 4446 1207 – 08
E-mail: sibirka@sibirka.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Javorinská 7a
811 03 Bratislava 1
detašované pracovisko: Ľubinská 5
www.dssjavorinska.webnode.sk
výročné správy: http://dssjavorinska.webnode.sk/socialne-sluzby/vyrocne-spravy/
Tel.: 02/6280 4081, 02/6280 2052
Fax: 02/6280 1330
E-mail: riaditeldss@mail.t-com.sk

Kultúra
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Riaditeľka: Mgr. Daniela Tóthová
Holubyho 5, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6413 123, 033/6412 315, kl. 11
Fax: 033/6413 123
E-mail: sekretariat@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk

Malokarpatské múzeum v Pezinku
Riaditeľ: PhDr. Martin Hrubala
M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
E-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk
www.muzeumpezinok.sk

Bratislavské bábkové divadlo
Riaditeľ: Ing. Ján Brtiš
Dunajská 36, 811 08 Bratislava
Dočasne hrá predstavenia v budove Istropilis
Tel.: 02/5263 4795, 02/5263 4740
E-mail: prevadzka@babkovedivadlo.sk
www.babkove-divadlo.sk

Divadlo LUDUS
Riaditeľ: Mgr. art. Martin Kubran
Jozefská 19, 811 06 Bratislava
Predstavenia hrá divadlo v ŠTÚDIU L+S, Nám. 1. mája v Bratislave
E-mail: ludus@ludusdivadlo.sk
www.divadloludus.sk

Divadlo ARÉNA
Riaditeľ: Mgr. art. Juraj Kukura
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
E-mail: sekretariat@divadloarena.sk
www.divadloarena.sk

Malokarpatské osvetové stredisko Modra
Riaditeľka: PhDr. Anna Píchová
Horná 20, 900 01 Modra
E-mail: moska@moska.sk
www.moska.sk

Divadlo ASTORKA Korzo 90
Riaditeľ: Mgr. art. Vlado Černý
E-mail: astorkakorzo90@gmail.com
www.astorka.sk

Zdravotníctvo

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4
Tel. ústredňa: 02/6026 4111
E-mail: pkv@netax.sk
www.poliklinikakv.sk

Prevádzková doba: Po-Pia (okrem sviatkov): 7:00 – 19:00 hod.

Doprava a cesty
Regionálne cesty Bratislava
www.rcba.sk

Stredisko Bratislava
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
Tel/Fax: 02/ 4342 4000
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0911 255 741

Stredisko Malacky
Hlboká 679/31, 901 01 Malacky
Tel.: +421 34 7723335
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0911 255 736

Stredisko Senec
Pezinská č. 29, 903 01 Senec
Tel.: 02/4020 2704
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0911 255 742

Stredisko Pezinok
Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6452 417
Centrálny dispečing zimnej služby (1. novembra – 31. marca): 0917 922 645

Bratislavská integrovaná doprava

sídlo:
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

prevádzka:
Sabinovská 16
821 02 Bratislava 3
Slovenská republika

Tel.: 02/4826 4135
E-mail: info@bid.sk
www.bid.sk

Informácie o cestovaní poskytuje Infocentrum IDS BK na tel. čísle 0948 102 102

Cestovný ruch

Bratislava Region Tourism – krajská organizácia cestovného ruchu
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Tel.: 02/4826 4114
E-mail: kocr@region-bsk.sk
www.gob.sk

Slovenský dom Centrope
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Tel.: 0948 228 657
E-mail: domcentropy@gmail.com
www.domcentrope.sk