OCENENIA Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje ocenenia ľuďom, ktorí výrazne podporili región, jeho rozvoj a tiež intenzívne pomáhajú občanom v kraji.

Ocenenia nie sú len morálnym a finančným ohodnotením práce nominovaných. Je to predovšetkým vyjadrenie vďaky a úcty ľuďom, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú všetkým, ktorí ich pomoc potrebujú.

Od roku 2002 udeľuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ocenenia BSK. Výročnou cenou Samuela Zocha, Pamätným listom predsedu BSK a Čestným občianstvom BSK sú odmenení obyvatelia BSK, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov, alebo významne prezentovali Bratislavský samosprávny kraj doma i v zahraničí. Ocenenia BSK sa udeľujú každoročne na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK.

„Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať.“
Samuel Zoch

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje ocenenia ľuďom, ktorí výrazne podporili región, jeho rozvoj a tiež intenzívne pomáhajú občanom v kraji.

Ocenenia nie sú len morálnym a finančným ohodnotením práce nominovaných. Je to predovšetkým vyjadrenie vďaky a úcty ľuďom, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú všetkým, ktorí ich pomoc potrebujú.

Od roku 2002 udeľuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ocenenia BSK. Výročnou cenou Samuela Zocha, Pamätným listom predsedu BSK a Čestným občianstvom BSK sú odmenení obyvatelia BSK, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov, alebo významne prezentovali Bratislavský samosprávny kraj doma i v zahraničí. Ocenenia BSK sa udeľujú každoročne na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK.

„Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať.“
Samuel Zoch

ŠTATÚT OCENENIA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Preambula 

Bratislavský samosprávny kraj si za svoju česť považuje oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju BSK. Jedno z ocenení  nesie meno Samuela Zocha. Samuel Zoch je pozoruhodnou osobnosťou našich dejín, ktorá svojím morálnym profilom a kultivovaným, ale tiež energickým pôsobením prekračuje horizont svojej doby. Stál na čele Slovenskej národnej rady pre Bratislavu a okolie. Žiadal, aby Bratislavu uznali za slobodné mesto a premenovali na Wilsonov. Bratislavu však pripojili k ČSR a za prvého župana vymenovali Samuela Zocha. Vysoko aktuálne zostáva Zochovo krédo: „Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať.” 

Čl. I 
VÝROČNÁ CENA SAMUELA ZOCHA 

1. Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov, ktorí obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju samosprávneho kraja, alebo vynikajúco reprezentovali samosprávny kraj, môže zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udeliť Výročnú cenu Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výnimočnom prípade môže sa cena udeliť aj zahraničným občanom. 

2. Výročnú cenu Samuela Zocha vyjadruje plaketa zobrazujúca erb Bratislavského samosprávneho kraja a portrét Samuela Zocha s nápisom „Samuel Zoch“, rok udelenia a meno oceneného. 

3. Výročnú cenu Samuela Zocha udeľuje zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Návrh zastupiteľstvu predkladá predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

4. Návrhy na ocenenie môžu podávať predseda, podpredsedovia, poslanci, komisie zastupiteľstva BSK, obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií a pod.

5. Návrhy na ocenenie sa podávajú predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Kancelárie predsedu písomne (poštou, osobne alebo e-mailom) v termíne do konca augusta.

6. Návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej fyzickej alebo právnickej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. 

7. Návrhy posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre tento účel vymenuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja z radov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a iných významných osobností. 

8. O udelení Výročnej ceny Samuela Zocha sa vydáva listina, ktorú podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

9. Odovzdanie Výročnej ceny Samuela Zocha sa vykonáva slávnostným spôsobom na rokovaní zastupiteľstva samosprávneho kraja 

Čl. II  
ČESTNÉ OBČIANSTVO BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

1. Osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a  regiónmi môže Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udeliť Čestné občianstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

2. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom. 

3. Kandidát na čestné občianstvo musí byť významnou osobnosťou a autoritou, ktorý má značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Bratislavského samosprávneho kraja. 

4. Čestné občianstvo sa udeľuje predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené in memoriam. 

5. O udelení čestného občianstva Bratislavského samosprávneho kraja sa vydáva listina v dvojjazyčnej mutácií – v slovenčine a v jazyku oceneného, ktorú podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

6. Odovzdávanie listiny o čestnom občianstve sa vykonáva slávnostným spôsobom. Čestný občan Bratislavského samosprávneho kraja sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve Bratislavského samosprávneho kraja zapíše do Kroniky Bratislavského samosprávneho kraja. 

7. Návrhy na udelenie môžu podávať predseda, podpredsedovia, poslanci, komisie zastupiteľstva BSK, obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií a pod.

8. Návrhy na udelenie sa podávajú predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Kancelárie predsedu písomne (poštou, osobne alebo e-mailom) v termíne do konca augusta.

9. Návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. 

10. Vo výnimočných prípadoch môže Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udelené čestné občianstvo odňať, ak ocenený prestal byť tejto pocty hoden. 

11. Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre tento účel vymenuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja z radov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a iných významných osobností.   

Čl. III  
PAMÄTNÝ LIST PREDSEDU  BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

1. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja môže významnú činnosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja oceniť Pamätným listom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

2. Verejné uznanie vo forme pamätného listu podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja.   

Čl. IV   
HISTORICKÁ OSOBNOSŤ REGIÓNU 

1. Osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Bratislavskom kraji, udeľuje Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja titul „Historická osobnosť regiónu“. 

2. Titul je udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne na návrh predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

3. Udelenie titulu prebieha slávnostným zápisom mena osobnosti na tabuľu Historických osobností regiónu.  
  
Čl. V

1. Za organizačné, technické a administratívne zabezpečenie súvisiace s realizáciou ocenení zodpovedá riaditeľ  Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1.7.2018. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu zaniká účinnosť štatútu schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 30.10. 2002 a dodatku č. 1/2007 štatútu „Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja“. 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja  

Výročné ceny
Výročná cena Samuela Zocha

Výročná cena Samuela Zocha je od roku 2003 každoročne udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Dr. Samuel Zoch sa narodil v roku 1882 v Cerove. Pôsobil ako evanjelický farár a biskup. V roku 1907 bol zvolený za farára v Modre, kde sa okrem farárskeho úradu ujal správy evanjelického sirotinca, ktorý dobudoval a zorganizoval preň verejnoprospešné zbierky. Na modranskej fare žil spolu s manželkou Marienkou. Medzi jeho blízkych priateľov patrili Štefan Krčméry, Kornel Stodola či Martin Rázus, dôkazom čoho je aj bohatá korešpondencia.

Po roku 1918 sa stal prvým bratislavským županom. Dr. Samuel Zoch je však predovšetkým známy ako autor Martinskej deklarácie, prijatej 30. októbra 1918 v Martine. Od roku 1925 pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia. Svojou všestrannou iniciatívou a túžbou pomáhať ostatným sa zaslúžil o rozvoj modranskej keramickej dielne založením účastinnej spoločnosti Slovenská keramika. Samuel Zoch zomrel v roku 1928 na porážku v bratislavskej nemocnici.

Pamätný list predsedu BSK
je od roku 2003 udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.
Čestné občianstvo BSK
sa udeľuje osobám, ktoré prispeli k rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi, zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom.
Iné ocenenia
Čestné uznanie predsedu BSK 2015
Udelené len v r. 2015

• Pavel Ambruš
• Ing. Juraj Anoškin
• Zuzana Bacigalová
• Ing. Karol Bartek
• Michal Bartoš
• Mária Engelová
• Jaroslav Fabok
• Ing. František Gažovič
• Bc. Kamil Haťapka
• RNDr. Teodor Hlaváč
• Jaroslav Janč
• MUDr. Ján Janok
• Karol Jurčovič
• Michal Jurečko
• Ing Bonaventúra Kamendy
• Ing. Jozef Karabelly
• RNDr. František Kľuska
• Štefan Kolečáni
• Ing. Marián Kolník
• Ferdinand Korec
• Ladislav Lampert
• Ing. Gustáv Lazar
• František Mikula
• Mgr. Emil Moravčík
• Ján Pecz
• Ján Sokol
• Anna Šestáková
• PhDr. Štefan Šilhár
• Blažena Vildomcová
• Alojz Vinklárek
• Eugenia Vyskočilová

Mimoriadna cena predsedu BSK 2009 a 2014
Udelená v rokoch 2009 a 2014

Milan Zemko – in memoriam
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Ladislav Snopko
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Albrecht Reimold
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Stanislav Mičev
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Vladimír Černý
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Divadlo Aréna
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2014

Mestá Svätý Jur, Stupava a obce Bernolákovo, Kráľová (časť Modry), Malinovo a Ivanka pri Dunaji

Stanislav Štepka
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2009

Anton Baláž
držiteľ mimoriadnej ceny predsedu BSK v roku 2009

Srdce bez hraníc 2009
Udelené len v r. 2009

 

Mgr. Veronika Košťányová (pomoc a starostlivosť o deti)
Špeciálna pedagogička na Odbornom učilišti a praktickej skole na Švabinského ulici 7 v Bratislave. Celý svoj život zasvätila práci s deťmi, predovšetkým s deťmi s mentálnym postihnutím. Nad rámec svojej práce pomáha žiakom pri integrácii na bežných stredných školách po absolvovaní špeciálnych škôl a venuje sa aj práci s rodinami týchto detí. V minulosti presadila mnohé významné zmeny, týkajúce sa koncepcie stredoškolského vzdelávania detí s ľahkým mentálnym postihnutím a pomohla k vzniku niektorých učebných odborov pre tieto deti. Dopomohla aj k vzniku Združenia lepši svet pre znevýhodnených a Lepší svet n.o., v ktorým doteraz dobrovoľne pomáha, za čo nikdy nebola verejne ocenená a ani nijako honorovaná.
Mgr. Mária Wirth (pomoc a starostlivosť o seniorov)
Liečebná pedagogička a trénerka pamäti v Centre MEMORY. Od skončenia vysokoškolského štúdia v roku 2003 sa venuje profesionálne a často aj vo voľnom čase seniorom a seniorom postihnutým Alzheimerovou chorobou. Práca je náročná na psychické aj fyzické nasadenie. Pre mladých ľudí nebýva práca so seniormi príťažlivá, výsledky nie sú hmatateľné a vidí ich len ten, kto rozumie a vie, koľko úsilia si vyžiadala. Ona však svojej práci dáva iskru, príťažlivosť, lásku. Práca pani Márie Wirth je tvorivá, profesionálna a v jej prístupe je samozrejmosťou ľudskosť, empatia, pochopenie.
 
Dom Svitania n.o. (pomoc a starostlivosť pre postihnutých)
Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých občanov s postihnutím už od roku 1997. Poskytuje komplexné služby, prácu, neformálne vzdelávanie, tréningy, exkurzie, mimopracovné aktivity a iné. Dom Svitania každý rok prijíma do chránenej dielne nových zamestnancov so zdravotným, najmä mentálnym postihnutím. V súčasnej dobe zamestnáva 18 mladých ľudí s postihnutím. Práca nielen zamestnancov zariadenia, ale predovšetkým mnohých dobrovoľníkov presahuje hranice povinnosti a pracovného času.
 
Anton Srholec (pomoc a starostlivosť o opustených)
Pernek, Záhorská Ves, Podunajské Biskupice – nielen tam ale aj v celom našom regióne ba i na celom Slovensku ho poznajú ako kňaza, poznajú ho pre jeho pastoračnú prácu zameranú na kultúru slova a na prácu s mládežou. Má za sebou väzenie, roky v najťažších robotníckych povolaniach, vyšetrovanie i perzekúciu zo strany štátu. Nič z toho ho neodradilo od toho, zostať človekom a snažiť sa pomáhať iným. Dlhodobo obetavo “slúži” tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Má ľudský prístup postavený na vysoko humánnych princípoch, ktoré presahujú akúkoľvek ideológiu. Je skutočným vzorom pomoci blížnemu a bez podpory štátnych dotácii dlhodobo podáva ruku tým, ktorí sú práve v kríze. Pomáha nielen tým, že poskytuje jedlo či strechu nad hlavou, ale aj svojim láskavým a nadovšetko múdrym slovom. Jeho srdce je ozajstným srdcom bez hraníc.
 
Špeciálny titul Srdce bez hraníc – Prof. MVDr. Michal Novák, PhD., DrSc.
Slovensko aj vďaka nemu patrí medzi európske mocnosti vo výskume Alzheimerovej choroby. Zaradil sa dokonca medzi objaviteľov pravdepodobného pôvodcu tejto “choroby 21. storočia”. Stál pri vzniku  Neuroimunologického ústavu SAV, založil Nadáciu Memory a podieľal sa na založení Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Pôsobí doma i v zahraničí, citujú ho v mnohých zahraničných publikáciách. Je nositeľom viacerých ocenení, v minulosti si prevzal od Vladimíra Bajana, vtedy starostu Petržalky, aj titul Osobnosť Petržalky. Vďaka jeho neúnavnej angažovanosti a citlivému srdcu k ľudskému utrpeniu má dnes Slovensko takúto významnú osobnosť, ktorá môže byť príkladom pre každého z nás.