HLAVNÝ KONTROLÓR Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Štefan MARUŠÁK
Hlavný kontrolór

email: stefan.marusak@region-bsk.sk

Ing. Bystrík HOLLÝ
Riaditeľ Útvaru hlavného kontrolóra

email: bystrik.holly@region-bsk.sk

Sídlo útvaru

Jankolova 6
851 04 Bratislava

Tel.: 02/ 4826 4241
Fax: 02/ 4826 4248

Poštová adresa

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Máte podozrenie na nekalú činnosť? Pošlite nám informáciu

14 + 3 =

Pôsobnosť Hlavného kontrolóra
Postavenie a úlohy Hlavného kontrolóra ustanovuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Hlavného kontrolóra BSK volí na 6 rokov Zastupiteľstvo BSK, ktoré ho aj odvoláva. Samosprávny kraj zriaďuje Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK), ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Organizáciu ÚHK ustanovuje zastupiteľstvo v organizačnom poriadku.

Náplňou kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra a  ÚHK je kontrola plnenia úloh samosprávneho kraja a najmä:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja,
 • kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami  samosprávneho kraja, majetkom zvereným  do správy alebo prenechaným do užívania,
 • kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  samosprávneho kraja, plnenia uznesení zastupiteľstva a kontrola dodržiavania  interných predpisov,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií.
Hlavný kontrolór vypracováva a predkladá zastupiteľstvu:
 • stanovisko k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja,
 • stanovisko k záverečnému účtu samosprávneho kraja,
 • raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti a najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • raz ročne správu o plnení uznesení zastupiteľstva,
 • iné správy, stanoviská alebo analýzy podľa požiadaviek zastupiteľstva.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa vzťahuje na tieto subjekty kontroly:

 • úrad samosprávneho kraja,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie a neziskové organizácie zriadené  samosprávnym krajom,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté finančné alebo iné  prostriedky samosprávneho kraja, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 • právnické osoby, v ktorých má samosprávny kraj majetkovú účasť a iné osoby, ktoré  nakladajú s majetkom samosprávneho kraja, alebo ktorým bol majetok samosprávneho  kraja prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • kontrolu plnenia všeobecne záväzných nariadení a uznesení samosprávneho kraja  v rámci jeho územnej pôsobnosti.

Ak zo zadania kontrolnej úlohy, alebo zistení pri výkone kontroly vyplynie potreba ďalšieho odborníka, okrem zamestnancov samosprávneho kraja, môže ho hlavný kontrolór písomne poveriť kontrolnou úlohou. Odôvodnenie takéhoto postupu predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným, na pozvanie predsedu komisie môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom. ÚHK je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom zastupiteľstva alebo predsedovi.

Správy a zápisy z realizovaných kontrol

Rok 2019

Výsledky kontroly v rozpočtovej organizácií BSK – Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Výsledky kontroly z overovania plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v príspevkovej organizácií BSK – Stredná odborná škola informačných technológií so sídlom: Hlinícka 1, 834 01 Bratislava

Výsledky kontroly v organizácií Spoločnosť priateľov z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 

Výsledky kontroly postupu verejného obstarávania v prípade zákazky “Výmena okien na objekte školy” na ulici Znievska 2 obstarávateľa – Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

Výsledky kontroly v rozpočtovej organizácií BSK – Stredná športová škola Ostredková 10, 821 02 Bratislava

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácií BSK – Gymnázium Hubeného 23, 834 08 Bratislava 

Zápis z overovania plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácií BSK – ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava 

Výsledky z kontroly  v rozpočtovej organizácií BSK – Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava

Výsledky z kontroly – hospodárenia s majetkom vloženým a zvereným BSK v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., a kontroly vynakladania finančných prostriedkov BSK za poskytnuté služby za obdobie 2017 a 2018 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja 

Výsledky z kontroly – Poradenské centrum Nádej o.z., Mokrohájska 3, 841 04 Bratislava

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii BSK – Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii BSK – Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii  BSK – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 20, 831 06 Bratislava 

Správa o výsledku z overenia plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácii BSK Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej so sídlom: Gorazdova 20, 811 04, Bratislava

Výsledky z overovania plnenia opatrenia prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácii BSK Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 05 Bratislava

Výsledky kontroly postupu verejného obstarávania zákazky Monitoring médií – BSK

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii BSK – Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 831 02 Bratislava

Výsledky z kontroly v občianskom združení – NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, Turnianska 4795/8, 903 01, Senec

Výsledky kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Výsledky z overovania plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácii BSK – Gymnázium, ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

Výsledky z kontroly hospodárenia na Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

Výsledky z kontroly overovania opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Výsledky z kontroly hospodárenia na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Výsledky z kontroly v Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Výsledky z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií na Úrade BSK za rok 2018

Výsledky kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva BSK za rok 2018

Správa o výsledku kontroly v DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava

Rok 2018

Správa – Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Správa – Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava

Správa – Bratislavský samosprávny kraj, cestovné náhrady

Zápis – DSS a ZpS Rača

Správa – Inklúzia, občianske združenie

Správa – Spojená škola Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

Správa – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Správa – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava

Zápis – DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Správa – Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Správa – GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Zápis – Malokarpatské múzeum v Pezinku

Správa – DSS pre deti a dospelých SIBÍRSKA

Správa – DSS a zariadenie pre seniorov KAŠTIEĽ

Správa – DSS Plavecké Podhradie

Správa – Bratislavské bábkové divadlo

Správa – Stredná priemyselná škola strojnícka

Správa – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská

Správa – nezisková organizácia Vysnívaný domov

Správa – MOST, nezisková organizácia

Správa – Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

Zápis – Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

Zápis – Gymnázium Antona Bernoláka v Senci

Správa – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Správa – Stredná odborná škola pedagogická

Správa – SOŠ vinársko ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Správa – PRIMA – nezisková organizácia, Banšelova 4, Bratislava

Správa – Malokarpatská knižnica v Pezinku

Správa – DSSaZ podporovaného bývania MEREMA

Zápis – Gymnázium L. Novomeského

Správa – SOŠ informačných technológií

Správa – Kontrola uznesení za rok 2017

ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava

Správa – Stredná odborná škola chemická

Zápis z overovania – Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Správa – Stredná priemyselná škola dopravná

Kontrola vybavovania Sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2017