Financie župy v kocke

Príjmy BSK (mil. €)

 201720182019
SPOLU156,9173,0190,4
Daňové príjmy85,392,099,8
Nedaňové príjmy6,46,57,6
Granty a transfery46,755,465,3
Úvery10,09,013,0
Rezervný fond5,45,94,5
Ostatné3,14,20,2

Daňové príjmy BSK zahŕňajú výnos z dane z príjmov fyzických osôb. Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z predaja, prenájmov, poplatkov, licencií a pod. Najväčší transfer predstavujú financie z Ministerstva školstva na vzdelávanie na druhom stupni. Druhou najväčšou položkou sú granty na europrojekty. Dodatočnými finančnými zdrojmi sú úvery a Rezervný fond, ktorý je tvorený z prebytku hospodárenia v minulých rokoch.

Výdavky BSK (mil. €)

 201720182019
SPOLU144,1159,9190,4
Školstvo, mládež a šport60,168,077,2
Sociálne služby a Zdrav.29,225,435,9
Doprava a cesty25,839,841,9
Kultúra a cestovný ruch8,16,811,1
Úrad BSK 16,615,119,1
Orgány kraja0,90,81,0
Splátky úverov3,43,94,2

Najväčšia časť výdavkov smeruje do školstva, presnejšie na stredné školstvo v bratislavskom kraji. Ďalšími veľkými oblasťami sú sociálne služby, doprava (najmä prímestská autobusová doprava), starostlivosť o cesty II. a III. triedy v kraji a kultúrna oblasť. V rámci výdavkov úradu sú zahrnuté mzdy, prevádzka a energie, starostlivosť o majetok, dotácie, územný plánovanie a rozvoj kraja.

Investície BSK (mil. €)

 201720182019
SPOLU14,424,335,6
Cesty3,914,114,5
Školstvo, mládež a šport5,37,18,6
Kultúra a cestovný ruch0,80,73,6
Sociálne služby a Zdrav.3,00,95,1
Úrad1,41,43,8

Najväčšia časť investícií BSK mieri do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (v roku 2019 napr. cesta Malacky – Rohožník). Druhou veľkou položkou sú rekonštrukcie stredných škôl a takisto aj sociálnych zariadení v správe BSK. Kraj sa takisto snaží investovať do cyklistickej infraštruktúry a nezabúda aj na zdravotnú oblasť.

↓ Finančné dokumenty ↓

Rozpočet BSK

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť samosprávneho kraja pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanom.

Návrh rozpočtu BSK sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje na obdobie troch rokov. Rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok má záväzný charakter a pre ďalšie dva roky len informatívny. Súčasťou rozpočtu BSK sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet samosprávneho kraja vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet je zároveň spracovaný do programovej štruktúry, v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona, ktorú tvorí 14 programov. Každý program predstavuje rozpočet kraja pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si kraj stanovil. Programy a ich podprogramy obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce kraja v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet BSK podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Návrh rozpočtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa mohli k nemu vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu rozpočtu podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom ELEKTRONICKÝCH FORMULÁROV.

 

ROZPOČTY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

Zmeny rozpočtu

§ 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov samosprávneho kraja schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
(2) Príslušný orgán samosprávneho kraja vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.
(3) Samosprávny kraj vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

Zmeny rozpočtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK sú verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa k nim mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k zmenám rozpočtu podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú určené k pripomienkam k návrhu rozpočtu.

Žiadne zmeny v rozpočte BSK na rok 2019 ešte neboli realizované. 

ZMENY ROZPOČTOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

 

Kontrola plnenia rozpočtu

Bratislavský samosprávny kraj vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu nasledovným spôsobom:

a) zmysle zákona č. 302/2001 Z .z. je predkladaný Zastupiteľstvu BSK stav čerpania rozpočtu BSK, najmenej štyrikrát ročne,
b) po vykonaní účtovnej závierky k 30.6 a k 31.12. kalendárneho roka odbor financií v spolupráci a na základe podkladov od subjektov rozpočtového procesu súhrne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do monitorovacej správy BSK, ktorá obsahuje hodnotenie plnenia rozpočtu vrátane plnenia programov podľa schválenej programovej štruktúry. Monitorovacia správa je predkladaná na prerokovanie Zastupiteľstvu BSK.

KONTROLY PLNENIA ROZPOČTOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

 

Záverečný účet

§ 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1) Po skončení rozpočtového roka samosprávny kraj údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu vyššieho územného celku.
2) Samosprávny kraj finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
3) samosprávny kraj je povinný dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.
5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä:
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
Návrh Záverečného účtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k Záverečnému účtu BSK podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom elektronických formulárov.

ZÁVEREČNÉ ÚČTY ROZPOČTOV BSK Z PREDCHÁHDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

Kontakty

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií
Tel.: 02/4826 4901
Mail: ivan.bosnak@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Finančná komisia 

Ing. István Pomichal, PhD.
predseda komisie
E-mail: i.pomichal@gmail.com

Celá komisia →

Aktuálne správy
Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Už budúci týždeň na pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK budú župní poslanci voliť aj hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Ten bude kontrolovať kroky župy a jej organizácií najbližších šesť rokov. Súčasnému kontrolórovi končí funkčné obdobie...

Plány župy budú prerokované aj s verejnosťou

Plány župy budú prerokované aj s verejnosťou

Jedným z kľúčových dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK (PHSR BSK). Rozvojové strategické aktivity na území bratislavskej župy v ňom obsiahnuté sú zásadné aj pre čerpanie eurofondov. Už 12. novembra bude...

Stážisti prihláste sa na prax

Stážisti prihláste sa na prax

Vyskúšať si prácu vo verejnej sfére, spoznať bližšie život na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, zistiť čo všetko Bratislavský samosprávny kraj robí a o čo sa stará je cieľom projektu odbornej praxe pre stážistov. Pilotný projekt spustila župa v apríli a koncom...

Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Už budúci týždeň na pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK budú župní poslanci voliť aj hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Ten bude kontrolovať kroky župy a jej organizácií najbližších šesť rokov. Súčasnému kontrolórovi končí funkčné obdobie...