Kompetencie Oddelenia územného plánu a GIS

Oddelenie územného plánovania a GIS patrí pod odbor Územného plánovania, GIS a životného prostredia. Pôsobnosť Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK), oddelenia na úseku územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť BSK v oblasti územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, kde samosprávny kraj v zmysle § 4 vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia, podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti aj na úseku územného plánovania v zmysle § 3 písm. f) tohto zákona, a to:
1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.

Zabezpečovanie výkonu územnoplánovacej činnosti vyplýva z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Predstavuje to najmä nasledovné činnosti:
– obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ďalej len ÚPP) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
– obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií (ďalej len ÚPD) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu

Obstarávanie ÚPP, ÚPD regiónu je zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona a uskutočňuje sa v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných ÚPP alebo ÚPD.
Jednotlivé činnosti súvisiace s obstarávaním ÚPD vyplývajú z § 19a stavebného zákona a zahŕňajú:
a) prípravné práce,
b) zabezpečovanie spracovania prieskumov a rozborov,
c) zabezpečovanie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d) zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
e) zabezpečenie spracovania návrhu ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
f) prípravu podkladov pre schválenie návrhu ÚPD,
g) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti ÚPD, uloženie ÚPD a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu (Ministerstvu dopravy a výstavby SR).

V rámci činností oddelenia súvisiace s obstarávaním ÚPP, ÚPD, vykonáva oddelenie napr.:
– zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia a návrhu ÚPD),
– zverejňovanie ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu, organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu,
– prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
– zverejňovanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD.

Pôsobnosť zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predstavuje aj zabezpečovanie výkonu vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako dotknutého samosprávneho kraja v procese územného plánovania, a to najmä:
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania k predloženým zadaniam urbanistických štúdií regiónu podľa § 4 ods. 3 stavebného zákona,
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja vydávaných v rámci prerokovaní ÚPP a ÚPD podľa § 20 až § 23 stavebného zákona,
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov,
– spolupráca pri zabezpečovaní výkonu obstarávateľskej činnosti na výber spracovateľov ÚPD, resp. ÚPP v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
– spolupráca na vytváraní koncepcie územného rozvoja samosprávneho kraja a utváraní predpokladov pre optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov obcí a ostatných prvkov svojho územia,
– poskytovanie informácií a odborných konzultácií pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja,
– vytváranie a aktualizácia geografického informačného systému rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.

Čo pre vás robíme

• obstarávame územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu,
• podieľame sa na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
• zabezpečujeme územnoplánovacie činnosti vyplývajúce z postavenia BSK ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona,
• pripravujeme odborné stanoviská-posúdenia návrhov ÚPD a ÚPP obcí, projektov stavieb regionálneho charakteru vo vzťahu k ÚPN R BSK,
• poskytujeme odborné konzultácie v súvislosti s ÚPN R BSK pre laickú, odbornú verejnosť, zástupcov a pracovníkov samospráv obcí a miest BSK,
• vytvárame a aktualizujeme geografický informačný systém BSK,
• zabezpečujeme zber, spracovanie a ukladanie grafických dát za územie BSK,
• spolupracujeme na tvorbe digitálneho Územného plánu regiónu – BSK,
• spolupracujeme na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa územia BSK,
• pripravujeme podklady na zasadnutia komisií a Zastupiteľstva BSK,
• zúčastňujeme sa v zmysle svojich kompetencií na implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, v ktorých je BSK zapojený ako projektový, resp. strategický partner,
• zabezpečujeme aktivity vyplývajúce z účasti BSK v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce.

Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie obcí BSK

Mapová aplikácia zobrazuje aktuálny stav schválenej územnoplánovacej dokumentácie v jednotlivých obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Informácie obsiahnuté v tejto aplikácii majú informatívny charakter. Záväzné informácie sú k dispozícii na jednotlivých obecných a stavebných úradoch prípadne na Okresnom úrade v Bratislave – odbor výstavby a bytovej politiky. Aplikácia bude pravidelne aktualizovaná.

Interaktívna mapa lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti s platným povolením BSK a zariadení ambulantnej pohotovosti na území BSK

Aplikácia umožňuje vyhľadať a zobraziť lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti s platným povolením BSK a zariadenia ambulantnej pohotovosti na území Bratislavského samosprávneho kraja. Pri bližšom priblížení je možné lokalizovať príslušné zariadenie až na úrovni budov. Občania i inštitúcie tak získajú vizuálny prehľad o rozmiestnení týchto zariadení vo svojom okolí alebo v mieste, ktoré ich zaujíma. Zoznam a adresy lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zariadení ambulantnej pohotovosti je čerpaný z oficiálnej webstránky BSK. Informácie a poloha zariadení obsiahnutých v tejto aplikácii majú informatívny charakter. Údaje na stránke sú aktualizované v pravidelných intervaloch.

Kontakty

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4601
E-mail: maria.rajecka@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Celá komisia →

  • Informovanie o životnom prostredí
  • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
  • Zverejňovanie územného plánu
Aktuálne správy
Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

19.12.2019 si 17 študentov prišlo opäť uctiť pamiatku Mirka Nešpora pri jeho hrobe v Slávičom údolí. HA na Mikovíniho ulici v Bratislave začína pestovať novú tradíciu a už po druhý rok sa zúčastňuje spolu s členmi Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave kladenia...

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dnes vydal Hlavnému mestu SR Bratislava rozhodnutie na predčasné užívanie zmodernizovanej električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály. Spustená bola zatiaľ jej prvá etapa po obratisko v Karlovej Vsi, ktorá sa tak opäť spojí...

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS  Pezinok

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS Pezinok

Pravú vianočnú atmosféru zažili naši obyvatelia 17.12. 2019 v programe, ktorí si pripravili deti z MŠ Za hradbami  pod vedením p. M. Nogovej a spevácky súbor Animatus z Pezinka pod vedením p. G. Tichej a A. Jedličkovej. Úvodnými básňami o Vianociach sa prihovorili...

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

19.12.2019 si 17 študentov prišlo opäť uctiť pamiatku Mirka Nešpora pri jeho hrobe v Slávičom údolí. HA na Mikovíniho ulici v Bratislave začína pestovať novú tradíciu a už po druhý rok sa zúčastňuje spolu s členmi Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave kladenia...