KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU

Informácie o sociálnych službách na jednom mieste - 02/4826 4322
ADRESA:

Úrad BSK
Sabinovská 16
miestnosť č. 25
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/4826 4322
Email: kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 –  15:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 –  15:30
Streda 13:00 –  18:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 –  15:30
Piatok 8:00 – 12:00

 

 • základné sociálne poradenstvo v oblasti pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii a v krízovej sociálnej situácii
 • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • základné sociálne poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj
 • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • pomoc pri získaní a vypĺňaní tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby
 • usmernenie občana na odborné pracovisko v prípade, ak nebude možné vybaviť potrebné náležitosti v kancelárii prvého kontaktu
Sociálne služby poskytované BSK

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny

BSK v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách:

 • poskytuje základné poradenstvo
 • zabezpečí sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, u poskytovateľa sociálnej služby, zapísaného v registri, na základe jej výberu

Posudzovanie odkázanosti na sociálne služby

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálne služby

1. Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s priloženými kópiami lekárskych nálezov občan doručí:

a) poštou na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

alebo

b) počas úradných hodín do podateľne BSK

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje fyzická osoba, ktorá má byť posudzovaná. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa). Toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

K žiadosti o posúdenie odkázanosti žiadateľ prikladá lekárske nálezy. Ak má žiadateľ k dispozícii správy z vyšetrení v odborných ambulanciách, prikladá kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. V prípade hospitalizácie žiadateľa je možné k žiadosti priložiť prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú vystaví ošetrujúci lekár.

Ak sú lekárske nálezy, ktoré boli priložené k žiadosti o posúdenie odkázanosti nedostačujúce na účely zdravotnej posudkovej činnosti, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada o predloženie tlačiva „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré vypĺňa zmluvný lekár. Lekárske nálezy nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov. Výnimkou je chronický stav s trvalým poškodením a nemožno očakávať zmenu stavu.

V prípade psychiatrického ochorenia žiadateľ je povinný priložiť aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej psychiatrickej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nie je dostačujúce, z tohto dôvodu bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.

V prípade nedostatočných odborných nálezov bude žiadateľ vyzvaný listom k ich doplneniu.

Ak v priebehu konania o posúdenie odkázanosti dôjde k zmene zdravotného stavu, žiadateľ je povinný predložiť aktuálne lekárske nálezy, preukazujúce zmenu zdravotného stavu.

2. Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude žiadateľ z dôvodu zistenia sociálnej situácie (sociálne šetrenie) predvolaný sociálnym pracovníkom na Oddelenie posudkových činností Úradu BSK,

alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu môže byť uskutočnené sociálne šetrenie v domácnosti, prípadne v nemocnici.

Sociálne šetrenie sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.
Po posúdení odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu mu bude doručený posudok spolu s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“) do vlastných rúk.

3. Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

– do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže občan písomne vzdať odvolania ( VZOR č. 4 ), t.j. osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania na Úrad BSK alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu Úrad BSK, Odbor sociálnych vecí spolu s originálom rozhodnutia, na ktorom kompetentný pracovník posudkového oddelenia vyznačí právoplatnosť rozhodnutia po doručení vzdania sa odvolania

alebo

– po 15-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia žiadateľovi rozhodnutie nadobúda právoplatnosť v zmysle zákona.

Poznámka: V prípade, že žiadateľ pre rôzne dôvody nemá záujem, aby začaté správne konanie pokračovalo (nemá ďalej záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu), má možnosť do 30 dní od začatia konania (od dátumu podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Úrad BSK) písomne späť vziať podanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

4. Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk:

– Listové zásielky (napr. Výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané, v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, do vlastných rúk na meno účastníka konania (fyzická osoba, ktorá je posudzovaná):
– na adresu jeho trvalého bydliska, alebo
– na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava

Pokiaľ je účastník konania maloletá osoba, alebo účastník konania nie je schopný prevziať listovú zásielku určenú do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:

 • zákonnému zástupcovi,
 • osobe splnomocnenej na preberanie zásielok – táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),
 • osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu – táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),
 • opatrovníkovi – pokiaľ je účastník konania súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
1.

Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení) s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov vyplní a doručí na Ú BSK „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (ďalej iba „žiadosť“) poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja,
odbor sociálnych vecí,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

alebo osobne do podateľne Úradu BSK.

2.

Žiadosť podpisuje fyzická osoba, ktorej má byť poskytovanie sociálnej služby zabezpečené. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa).

3.

K žiadosti musí byť priložená kópia právoplatného rozhodnutia na požadovaný druh sociálnej služby.

4.

Žiadosť po doručení na Úrad BSK je evidovaná v podateľni Ú BSK v súlade s Registratúrnym poriadkom Ú BSK a je ďalej vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa dátumu doručenia kompletnej žiadosti do podateľne Ú BSK. Ak fyzická osoba podala žiadosť a ešte nemá právoplatné rozhodnutie, jej žiadosť je zaradená do evidencie došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby až dňom doručenia kópie rozhodnutia s vyznačením právoplatnosti do podateľne Ú BSK.

5.

Žiadateľom je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je ich žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadateľ je kompetentným pracovníkom odboru sociálnych vecí Ú BSK informovaný o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v čase, keď mu BSK podľa jeho výberu sociálnu službu zabezpečí.

Tlačivá k žiadosti o zabezpečenie sociálnych služieb
Tlmočnícka služba

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje poskytovanie tlmočníckej služby svojim obyvateľom, ktorí o to požiadajú.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ustanovuje, že:

Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na:

 1. a) tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,
 2. b) artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo
 3. c) taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku“.

„Fyzickej osobe podľa písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.“

„Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečí poskytovanie tlmočníckej služby občanovi, ktorý o sprostredkovanie služby požiada prostredníctvom žiadosti o zabezpečenie tlmočníckej služby, ktorá je zverejnená na stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

Po posúdení predloženej žiadosti o zabezpečenie tlmočníckej služby a prehodnotení počtu hodín tlmočníckej služby, odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom vybraného tlmočníka zabezpečí tlmočnícku službu pre žiadateľa.

ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY

Bezpečný ženský dom
Hlavným cieľom projektu je príspevok k riešeniu dlhodobých problémov krízových centier na pomoc ženám a matkám v núdzi systémovým spôsobom – zriadením bezpečných ženských domov, ktoré budú poskytovať komplexné služby pre ženy a ich deti v núdzovej situácii.

VIAC O BEZPEČNOM ŽENSKOM DOME

Poskytovatelia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Hrnčiarska 37
902 01 Pezinok 1
www.dsspezinok.sk
tel. 033/6432 022
výročné správy: http://www.dsspezinok.sk/zverejnenie
E-mail: dssazps.pezinok@centrum.sk

Domov sociálnych služieb pre dospelých
SNP 38
900 84 Báhoň 1
www.dssbahon.sk
výročné správy: http://www.dssbahon.sk/zverejnovanie/vyrocne-spravy/
Tel.: 033/ 6455 156, 150
E-mail: vizus@stonline.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
Pri starom mlyne
900 01 Modra-Harmónia 1
www.merema.sk
výročné správy: http://merema.sk/vyrocne-spravy/
Tel.: 033/6473 601
E-mail: merema@merema.sk

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie č. 19
906 36 Plavecké Podhradie
https://dsspp.sk
výročné správy: https://www.dsspp.sk/zverejovanie/vyrocne-spravy-eon/
Tel.: 09015 930 025
E-mail: riaditelka@dsspp.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava 1
www.ddstupava.eu.sk
Výročné správy: http://www.ddstupava.eu.sk/index.php/archiv
Tel.: 02/6593 4711 – 2
E-mail: riaditel@ddstupava.eu.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Haanova 36-38
Bratislava 5, 851 04
www.kampino.sk
výročné správy: http://kampino.sk/sk/o-nas/dokumenty/Vyrocne-spravy/
Tel.: 02/6241 0558 – 59
E-mail: kampino@kampino.sk

Domov sociálnych služieb Rozustec
Furmanská 4
841 03 Bratislava 47
www.dssrozsutec.sk
výročné správy: http://www.dssrozsutec.sk/o-nas
Tel.: 02/ 6428 7372
E-mail: riaditelka@dssrozsutec.sk

Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava
www.mokrohajska.sk
výročné správy: http://www.mokrohajska.sk/web/onas/dokumenty/dokumenty-gaudeamus/
Tel.: 02/5910 0949
E-mail: tvarozek@mokrohajska.sk

Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava 45
www.domovrosa.sk
výročné správy: http://www.domovrosa.sk/str.php?p=14
Tel.: 02/5477 3400, 40
E-mail: pavol.orlovsky@domovrosa.sk

DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01 Bratislava 42
www.dsspkm.sk
Tel.: 02/ 6436 4252
ýročné správy: http://dsspkm.striz.sk/povinne-zverejnovanie/
E-mail: dsspkm@dsspkm.sk

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 35
detašované pracoviská: Strelkova 32 a Podbrezovská 28
www.ddraca.sk
výročné správy: http://www.ddraca.sk/index.php?action=catdetail&catid=32
Tel.: 02/ 4488 9815
E-mail: ddraca@ddraca.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21
831 04 Bratislava 3
www.dssintegra.sk
výročné správy: http://www.dssintegra.sk/sk/ine-dokumenty
Tel.: 02/4445 8729, 02/4445 8730
E-mail: dssintegra@dssintegra.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava 3
www.sibirka.sk
výročné správy: http://sibirka.sk/index.php/dokumenty/vyrocne-spravy
Tel.: 02/ 4446 1207 – 08
E-mail: sibirka@sibirka.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Javorinská 7a
811 03 Bratislava 1
detašované pracovisko: Ľubinská 5
www.dssjavorinska.webnode.sk
výročné správy: http://dssjavorinska.webnode.sk/socialne-sluzby/vyrocne-spravy/
Tel.: 02/6280 4081, 02/6280 2052
E-mail: dssjavorinska@dssjavorinska.sk

Register poskytovateľov sociálnych služieb k 30. septembru 2019
Registrácia zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Oznámenie – registrácia jaslí

Od 1.3.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý novo vymedzuje zameranie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi.

Za týmto účelom je v zákone o sociálnych službách ustanovený nový druh sociálnej služby „služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života“ (§ 32a zákona o sociálnych službách) a „zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ (§ 32b zákona o sociálnych službách ).

Do účinnosti novely zákona o sociálnych službách bola táto služba poskytovaná v „detských jasliach“ a „opatrovateľkou v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľky“, realizovaná spravidla na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť.

Sociálne programy BSK

Centrum pre rodiny v kríze

Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí … to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické.

Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je – Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

VIAC O CENTRE PRE RODINY V KRÍZE

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Kontakty

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4208
Mail: marica.sikova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

MUDr. Juraj Štekláč
predseda komisie
E-mail: juraj.steklac@gmail.com

Celá komisia →

Čo pre vás robíme
 • 1. Oddelenie sociálnej pomoci
  Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
  a) vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
  b) je správnym orgánom v konaniach o :
  • povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11 a 12,
  • nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  • zákaze poskytovať sociálnu službu,
  • výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  c) zabezpečuje poskytovanie
  1. sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
  2. tlmočníckej služby,
  d) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  e) zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva,
  f) môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
  g) uzatvára zmluvu
  1. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 7 s iným vyšším územným celkom, s obcou alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
  3. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8,
  h) zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
  i) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
  j) je povinný uhradiť obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný celok ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 7,
  k) poskytuje podľa § 75 ods. 3 až 5 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  l) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 9 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  n) vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, oznamuje vykonanie zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  o) vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
  p) predkladá štvrťročne aktualizovaný register poskytovateľov sociálnych služieb ministerstvu,
  r) kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby,
  s) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,
  t) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej § 81 v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
  u) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods.7,
  v) vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
  w) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
  Zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
  a) zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno -patologických javov na svojom území,
  b) vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálno -patologických javov na svojom území,
  c) utvára podmienky:
  • na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,
  • na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení podľa tohto zákona a osobitného predpisu, 4),
  • na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb  obyvateľov svojho územia,
  • na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,
  • na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 9,
  • na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,
  • na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,
  d) vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,
  e) zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62 a 63 a iné zariadenia podľa potrieb obyvateľov územia na účel výkonu opatrení podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49 a oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,
  f) poskytuje
  • obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona,
  • štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov 63) a poskytuje údaje z evidencie zariadení,
  g) spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v  oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálno – patologických javov,
  h) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov (Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok).

  Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
  a) je správnym orgánom v konaniach o :

  • odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
  • zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
  • odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,

  b) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
  c) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  d) vedie evidenciu

  • vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • rozhodnutí podľa písmena a),

  e) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
  f) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
  g) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena b).

Koncepčné materiály

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 -2021

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK na roky 2018-2023

Kritéria súladu rozvoja sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji s koncepciou rozvoja sociálnych služieb VÚC
Poskytovateľ sociálnej služby:
– je zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom BSK,
– poskytuje sociálnu službu, ktorá je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v kompetencii BSK a druh a forma sociálnej služby, ktorú poskytuje, vychádza z priorít rozvoja sociálnych služieb stanovenými v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018-2023.“

Časový a finančný plán na podporu poskytovania sociálnych služieb a na podporu zriadenia zariadenia sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia

Časový a finančný plán na podporu poskytovania sociálnych služieb pre občanov so psychiatrickými diagnózami (s prihliadnutím na špecifické diagnózy a poruchy správania) a pre občanov s viacnásobným postihnutím

Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK

Aktuálne správy
Modranskí anjeli strážni

Modranskí anjeli strážni

V priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE sa 29. novembra 2019 uskutočnila vernisáž výtvarných diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre. Pod vedením Dariny Rohaľovej ožívajú...

Podporené projekty Nadáciou SPP v DSS Rozsutec

Podporené projekty Nadáciou SPP v DSS Rozsutec

V marci 2019 zamestnanci DSS Rozsutec napísali 5 projektov pre klientov tohto zariadenia. Nadácia SPP tento rok podporila dva projekty pre prijímateľov zariadenia Imricha a Katku a pre ďalších klientov Miestna časť Bratislava Lamač podporila ručné práce. Imrich si...

Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb  v kompetencii  BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov...

Modranskí anjeli strážni

Modranskí anjeli strážni

V priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE sa 29. novembra 2019 uskutočnila vernisáž výtvarných diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre. Pod vedením Dariny Rohaľovej ožívajú...