Školstvo, mládež a šport
Čo pre vás robíme
Oddelenie školstva
 • zriaďujeme a zrušujeme školy a školské zariadenia (stredné školy, strediská odbornej praxe, jazykové školy, centrum voľného času, školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské kluby detí)
 • vymenúvame a odvolávame riaditeľov škôl a školských zariadení
 • spravujeme školy a školské zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a zabezpečujeme podmienky pre vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • spolupracujeme pri vykonávaní kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré boli pridelené v zmysle zákona, a pri kontrole účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia
 • poskytujeme finančné príspevky súkromným základným umeleckým školám, cirkevným základným umeleckým školám, súkromným jazykovým školám, cirkevným jazykovým školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávame kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami
 • zabezpečujeme stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach
 • vykonávame štátnu správu v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých sme zriaďovateľom
 • určujeme nástupnícku strednú školu alebo školské zariadenie, ktoré bude plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia
 • spracúvame a poskytujeme informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v našej pôsobnosti
 • vyjadrujeme sa k zmluvám o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých sme zriaďovateľom
 • spracúvame návrh na určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé učebné a študijné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie na nasledujúci rok
 • každoročne aktualizujeme regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce
Oddelenie mládeže a športu

a. vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky samosprávneho kraja

b. podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v samosprávnom kraji v spolupráci s národnými športovými zväzmi, športovými organizáciami a obcami v samosprávnom kraji

c. zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené

d. môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka

e. podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji

f. podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji

g. oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji

h. podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti

i. podporuje organizovanie práce s mládežou

j. podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže

k. podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na
          • poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojho kraja
          • poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky
          • ochranu životného prostredia
          • mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu
          • záujmové činnosti mládeže

l. kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou

m. podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou

n. podporuje informačné a poradenské služby pre mládež

o. podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby

p. podporuje spoluúčasť mládeže

Kontakty

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/ 4826 4825
E-mail: jana.zapalova@region-bsk.sk

Simona Novanská
asistentka riaditeľa
Tel.: 02/4826 4800
E-mail: simona.novanska@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Gymnáziá
Stredné športové školy
Stredné odborné školy
Spojené školy
 • Spojená  škola
  Ul. SNP 30,
  900 28 Ivanka pri Dunaji
  www.spojsivanka.sk 
  Organizačné zložky:
  Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
  Stredná odborná škola agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
  Fax: 02/4594 3062
 • Spojená škola
  Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 2
  www.tokajicka.sk 
  Organizačné zložky:
  Škola umeleckého priemyslu
  Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava
  SOŠ drevárska
  Tel.: 02/4333 7841
  Fax: 02/4333 8668
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  s organizačnými zložkami: Gymnázium A.M.Szencziho s VJM a SOŠ ekonomická a podnikania s VJM
  Lichnerova 71, 903 01 Senec
  www.szenczigsz.sk 
  Tel.: 02/4592 3424
  Fax: 02/4592 3424
 • Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
  s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola záhradnícka
  Bratislavská 44, Malinovo
  s organizačnými zložkami: Základná škola
  Bratislavská 44, Malinovo
  www.zahradnicka.edupage.org
  Tel.: 045/955 102
  Fax: 045/955 102
Základné školy
 • Škola  pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
  Teplická 7, 831 02 Bratislava 3
  Skalická 1, 831 02 Bratislava 3
  skola@spmndag.sk
  gymnazium@spmndag.sk
  www.spmndag.sk
  Tel.: 02/4425 3892, 4464 1214
  Fax: 02/4464 1215
 • ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
  Dunajská 13, 814 84 Bratislava 1
  www.mtag.sk
  Tel.: 02/5296 4315
  Fax: 02/5292 7769
Konzervatóriá
Internáty
 • Školský internát pri SOŠ technickej
  súčasť školy
  Vranovská 4
  Bratislava 5
  sídlo: Vranovská 2, 4
  Tel.: 02/63 81 23 77
 • Školský internát pri Spojenej škole
  súčasť organizačnej zložky SOŠ Ivanka pri Dunaji
  SOŠ Ivanka pri Dunaji
  Ul. SNP 30
  Ivanka pri Dunaji
  www.spojsivanka.sk 
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
  E-mail: spojs@nextra.sk
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
 • Školský internát pri SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku
  súčasť školy
  Bratislavská 44
  Malinovo
  www.zahradnicka-malinovo.sk
  Tel.: 02/4595 5102
 • Školský internát  pri SOŠ
  súčasť školy
  Kysucká 14
  Senec
  www.sossenec.sk 
  Tel.: 02/4592 4795
 • Školský internát pri SOŠ
  súčasť školy
  Komenského 27
  Pezinok
  www.soskompk.sk
  Tel.: 033/6442 016
 • Školský internát pri  SOŠ vinársko – ovocinárskej
  súčasť školy
  Kostolná 3
  Modra
  www.svosmo.edupage.org
  Tel.: 033/647 2580
 • Školský internát  pri SOŠ informačných technológií
  súčasť školy
  Hlinická 1
  Bratislava 3
  www.sositba.sk
  Tel.: 02/4488 5001
 • Školský  internát pri SOŠ hotelových služieb a obchodu
  súčasť školy
  Na pántoch 9
  Bratislava 35
  www.sos-panty.edupage.org
  Tel.: 02/4488 3591
 • Školský internát pri  SOŠ polygrafickej
  súčasť školy
  Račianska 190
  Bratislava 35
  www.polygraficka.sk
  Tel.: 02/4920 9214
 • Školský internát pri Spojenej škole
  Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
  súčasť organizačnej zložky SOŠ J. A. Gagarina
  Svätoplukova 38
  Bernolákovo
  www.spojsivanka.sk
  Tel.: 02/4552 8040
  E-mail: spops@szm.sk
 • Školský internát  pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky
  súčasť školy
  Svätoplukova 2
  Bratislava 2
  www.beautycare-study.sk
  Tel.: 02/5026 1656
 • Školský internát  pri SOŠ
  súčasť školy
  Ivanská cesta 21
  Bratislava 2
  www.sou.sk 
  Tel.: 02/4820 4214
  E-mail: sou@sou.sk
 • Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu
  súčasť školy
  Gorazdova 20
  Bratislava 1
  sídlo: Hroboňova 2, Uprková 1
  www.tankonba.sk
  Tel.: 02/5477 5046, 02/5477 5080
 • Školský internát
  ŠI s právnou subjektivitou
  Trnavská cesta 2
  Bratislava 2
  http://najinternat.sk/ 
  Tel.: 02/55571018
  E-mail: dmszs@chello.sk
  Elokované pracovisko ŠI
  Trnavská cesta 2
  Bratislava 2
  Sídlo: Saratovská 26
  Bratislava 4
  E-mail: veducidm@najinternat.sk
  Tel.: 02/55571018
  Fax: 02/5557 1313

Komisia školstva, športu a mládeže

PaedDr. Juraj Jánošík
predseda komisie
E-mail: janosikjuraj@centrum.sk

Celá komisia →

Dokumenty

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2020/2021

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej  územnej pôsobnosti pre školský rok 2020/2021.

Návrh určeného počtu žiakov prvých ročníkov bol prerokovaný so zriaďovateľmi stredných škôl v Bratislavskom kraji. Územná školská rada Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29.10.2019 a odporučila ho na schválenie. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala dňa 29. 10. 2019 a odporučila ho na schválenie.

Návrh VZN č. …2019 ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK

#Moderné školy, Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2020/2021.

Návrh zámeru na zriadenie SŠ Pezinok a schválenie prenájmu

Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania SŠ v BSK na roky 2019 – 2022

Návrh VZN č. ../2019 o výške príspevkov na úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK

Návrh VZN č. ../2019 o zriadení SŠ so sídlom Bratislavská 44, Malinovo

Aktuálne správy
Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

19.12.2019 si 17 študentov prišlo opäť uctiť pamiatku Mirka Nešpora pri jeho hrobe v Slávičom údolí. HA na Mikovíniho ulici v Bratislave začína pestovať novú tradíciu a už po druhý rok sa zúčastňuje spolu s členmi Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave kladenia...

Vráťme knihy do škôl je tu opäť

Vráťme knihy do škôl je tu opäť

Motivovať deti k čítaniu, budovať pozitívny vzťah ku knihám či podporovať fantáziu má za cieľ celoslovenská čitateľská súťaž „Vráťme knihy do škôl“. Už po deviaty raz ju organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s Bratislavským...

Bratislavský samosprávny kraj podporuje zážitkové vzdelávanie

Bratislavský samosprávny kraj podporuje zážitkové vzdelávanie

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil zážitkové vzdelávacie programy, ktoré organizuje Nadácia Cvernovka v spolupráci s Post Bellum a Edudrama. Programy sa  uskutočnili v mesiaci november a december v Novej Cvernovke. Vďaka týmto finančným prostriedkom mohli...

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

Študenti si uctili pamiatku Mirka Nešpora

19.12.2019 si 17 študentov prišlo opäť uctiť pamiatku Mirka Nešpora pri jeho hrobe v Slávičom údolí. HA na Mikovíniho ulici v Bratislave začína pestovať novú tradíciu a už po druhý rok sa zúčastňuje spolu s členmi Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave kladenia...