Čo pre vás robíme

Oddelenie kultúry vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a ochranu pamiatkového fondu v regióne, koordinuje činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vytvára organizačno-ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky pre ich efektívne pôsobenie. Podporuje významné regionálne kultúrne aktivity formou spolupráce prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov.
Ďalej zodpovedá za kreovanie a napĺňanie procesov kultúrneho plánovania ukotvených v strategických sektorových dokumentoch pre oblasť kultúry a za rozvojové projekty v predmetnej oblasti. Oddelenie zároveň gesčne implementuje Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na podporu kultúry.

Legislatívny rámec v oblasti kultúry pre samosprávne kraje vymedzuje zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Výkon a rozsah kompetencií samosprávnych krajov v oblasti kultúry podrobnejšie upravujú aj ďalšie všeobecne záväzné špecializované právne normy, na ktoré nadväzujú príslušné vykonávacie predpisy. Sú to najmä: Zákon NR SR č. č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách v znení neskorších zmien a doplnkov zákon NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 185/2015 Autorský zákon.

Strategické oblasti rozvoja kultúry:

• Otvorený a efektívny systém financovania kultúry a umenia
• Diverzita a optimalizácia infraštruktúry kultúry
• Nefinančná podpora kultúry
• Ochrana, sprístupňovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva
• Modernizácia a rozvoj hodnotných a kvalitných kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
• Sociálny aspekt kultúry ako nástroja sociálnej inklúzie
• Vzdelávacia funkcia kultúry

Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK

Malokarpatská knižnica v Pezinku
Riaditeľka: Mgr. Daniela Tóthová
Holubyho 5, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6412 315
Fax: 033/6413 123
E-mail: sekretariat@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk

Malokarpatské múzeum v Pezinku
Riaditeľ: PhDr. Martin Hrubala
M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6413 347
E-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk
www.muzeumpezinok.sk

Bratislavské bábkové divadlo
Riaditeľ: Ing. Ján Brtiš
Dunajská 36, 811 08 Bratislava
Dočasne hrá predstavenia v budove Istropolis
Tel.: 02/5292 3668
E-mail: prevadzka@babkovedivadlo.sk
www.babkove-divadlo.sk

Divadlo LUDUS
Riaditeľ: Mgr. art. Martin Kubran
Jozefská 19, 811 06 Bratislava
Predstavenia hrá divadlo v ŠTÚDIU L+S, Nám. 1. mája v Bratislave
Tel.: 0915 795 564
E-mail: ludus@ludusdivadlo.sk
www.ludusdivadlo.sk

Divadlo ARÉNA
Riaditeľ: Mgr. art. Juraj Kukura
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/6720 2550
E-mail: sekretariat@divadloarena.sk
www.divadloarena.sk

Malokarpatské osvetové stredisko Modra
Riaditeľka: PhDr. Anna Píchová
Horná 20, 900 01 Modra
Tel.: 033/6433 489
E-mail: moska@moska.sk
www.moska.sk

Divadlo ASTORKA Korzo 90
Riaditeľ: Mgr. art. Vlado Černý
Nám. SNP 33, 811 01 Bratislava
Tel.: 02/5443 2093
E-mail: astorkakorzo90@gmail.com
www.astorka.sk

Investičné zámery v gescii oddelenia kultúra

Synagóga v Senci

Cieľom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a vybudovanie polyfunkčného kultúrno-spoločenského centra, rešpektujúc religiózny charakter tohto objektu.

Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou, zároveň sa rieši aj intenzívne využitie areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu.

Okolie synagógy má byť prístupné verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013).

Rekonštrukcia objektu sa začala v roku 2018. Obsahovú náplň budúceho fungovania Synagógy pripravuje OCRaK v spolupráci s mestom Senec a Židovským kultúrnym inštitútom.

Divadlo Aréna

Projekt obnovy divadla Aréna je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.

Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828.

Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Jeho multižánrová scéna kladie dôraz na aktuálnosť témy, autorské projekty a dramaturgickú inováciu.

Programovú ponuku obohacujú cykly Jazz v Aréne, priame prenosy z Metropilitnej opery v New Yorku či ultimatívne kino. Taktiež divadlo Aréna organizuje s úspechom už 15 rokov Detskú univerzitu Komenského pre deti vo veku od 9 do 14 rokov. Projekt má poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí a tak prispieť k formovaniu budúcej občianskej elity.

Napredovanie spoločnosti je možné jedine cez vzdelanie a kultúru. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie).

Kaštieľ a park v Stupave

Ďalším programovým zámerom je revitalizácia praku v Stupave.

Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz, tvorí celok s okolitými lesmi a zaberá celý vonkajší areál kaštieľa.

Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový prístupový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia v súčasnosti prebieha.

V spolupráci s mestom Stupava prebehla inventarizácia drevín a ošetrení v kaštieľskom parku. V priebehu realizácie prác projektu došlo k demontovaniu a reštaurovaniu zábradlia a súsoší mostu, ktoré budú späť osadené po celkovej obnove konštrukcie a vozovky mostu.

Bratislavské bábkové divadlo

Bratislavské bábkové divadlo zachováva tradičnú bábkovú výrobu prostredníctvom vlastných divadelných dielní.

Pravidelne organizuje medzinárodný bábkový festival, ktorý sa koná každý druhý rok už od roku 2005. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení medzi BSK a zhotoviteľom stavby, avšak v snahe o zabezpečenie rekonštrukcie sa sústavne pokračuje.

Vzhľadom na pozastavenie stavby a výber nového zhotoviteľa sa realizácia posunie na január 2022.

Múzeum Ferdiša Kostku

Projekt záchrany múzea, ktoré je ohrozené vlhnutím, dlhodobo prebieha v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a v súčinnosti so správcom múzea – Malokarpatským múzeom v Pezinku. Správca vykonáva opatrenia na zníženie vlhkosti v súlade so spracovaným výskumom sanácie vlhkosti a pravidelnú údržbu objektu. Zastupiteľstvo BSK v júni 2017 schválilo „Zámer záchrany múzea Ferdiša Kostku“, v rámci ktorého došlo ku kúpe domu rodiny Kostkovcov a priľahlých pozemkov za účelom vybudovania rozvojového zázemia múzea, zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia. Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave je národnou kultúrnou pamiatkou a pozostáva z dvoch objektov – domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. Strategickým zámerom je obnoviť múzeum so stálou expozíciou keramiky p. Kostku a vybudovať Kreatívny dom, ktorý bude slúžiť pre potreby kultúrnych aktivít nielen pre stupavčanov.

Kaštieľ a park v Malinove

Zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky sa realizuje formou revitalizácie parku v Malinove, pričom ochrana a obnova má synergický efekt pre rozšírenie funkcionality vo väzbe na cestovný ruch.

Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park) a je verejne prístupný. Jeho dominantou je kaštieľ.

V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom.

Cezhraničný projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Medzi hlavné aktivity Malokarpatského osvetového strediska patrí predovšetkým oblasť záujmovo-umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky), plní odbornú metodickú a koordinačnú činnosť, pre najširšiu verejnosť organizuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, venuje sa výstavnej a edičnej činnosti a tvorbe krajských databáz a dokumentácií.

Stredisko sa v roku 2017 úspešne uchádzalo o externé finančné zdroje Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT pre projekt Heritage SK-AT.

Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín.

Okrem nadviazania medzinárodných spoluprác v partnerských regiónoch a vytvorenie digitalizačného pracoviska, ktoré by sa postaralo o uchovanie tradícií bratislavského regiónu a ich kreatívne uplatnenie v súčasnosti, je cieľom tiež obnova sídelnej budovy Malokarpatského osvetového strediska – kaštieľa v Modre a jeho adaptácia na nové funkcie.

Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický)

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o novú oblasť – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže. Výzvy na rok 2019 sú už uzatvorené.

Aktuálne správy
Vianočné stretnutie v DSS a ZPS  Pezinok

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS Pezinok

Pravú vianočnú atmosféru zažili naši obyvatelia 17.12. 2019 v programe, ktorí si pripravili deti z MŠ Za hradbami  pod vedením p. M. Nogovej a spevácky súbor Animatus z Pezinka pod vedením p. G. Tichej a A. Jedličkovej. Úvodnými básňami o Vianociach sa prihovorili...

Ocenenia za príkladnú obnovu roka 2019 boli rozdané

Ocenenia za príkladnú obnovu roka 2019 boli rozdané

V priestoroch inforcentra AINova vo Svätom Jure dňa 28. novembra 2019 vyvrcholil jubilejný desiaty ročník podujatia Ocenenie za príkladnú obnovu roka. Toto podujatie je projektom Academie Istropolitany Novy a je realizovaný v...

Divadlo ASTORKA KORZO´90 vystúpi v Prahe

Divadlo ASTORKA KORZO´90 vystúpi v Prahe

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja znovu reprezentuje Slovenskú republiku v zahraničí. Hosťovanie sa uskutočňuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Pravidelné hosťovanie v  Prahe sa odohráva od...

Vernisáž výstavy DUŠA A PRÍRODA

Vernisáž výstavy DUŠA A PRÍRODA

Vernisáž výstavy fotografických diel, ktorá sa uskutočnila dňa 15.11.2019 nám priblížila, ako naši priatelia vnímajú svet cez objektív. Svoje fotografické diela vystavovali prijímatelia sociálnej služby z DSS prof. Karola Matulaya a to Ján Korčok, Vladimír Valenta,...

Výstava Stáli pri zrode Československa

Výstava Stáli pri zrode Československa

Výstava približuje študentom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pohľad na udalosti a osobnosti, ktoré stáli pri formovaní nového štátu na území dnešnej Bratislavskej župy, osobnosť M. R. Štefánika ale aj vybraných legionárov a...

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS  Pezinok

Vianočné stretnutie v DSS a ZPS Pezinok

Pravú vianočnú atmosféru zažili naši obyvatelia 17.12. 2019 v programe, ktorí si pripravili deti z MŠ Za hradbami  pod vedením p. M. Nogovej a spevácky súbor Animatus z Pezinka pod vedením p. G. Tichej a A. Jedličkovej. Úvodnými básňami o Vianociach sa prihovorili...

Ocenenia za príkladnú obnovu roka 2019 boli rozdané

Ocenenia za príkladnú obnovu roka 2019 boli rozdané

V priestoroch inforcentra AINova vo Svätom Jure dňa 28. novembra 2019 vyvrcholil jubilejný desiaty ročník podujatia Ocenenie za príkladnú obnovu roka. Toto podujatie je projektom Academie Istropolitany Novy a je realizovaný v...

Divadlo ASTORKA KORZO´90 vystúpi v Prahe

Divadlo ASTORKA KORZO´90 vystúpi v Prahe

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja znovu reprezentuje Slovenskú republiku v zahraničí. Hosťovanie sa uskutočňuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Pravidelné hosťovanie v  Prahe sa odohráva od...