KANCELÁRIA Bratislavského samosprávneho kraja v BRUSELI
Mgr. Dominika FORGÁČOVÁ PhD.

Kontakt

Bratislava Region Brussels Office
Rue d’Arlon 63-67
1040 Brussels

Tel.: +32 2 400 1787
E-mail: dominika.forgacova@region-bsk.sk

Web: www.bratislavaregion.eu

Kompetencie kancelárie v Bruseli

Kancelária BSK v Bruseli bola založená v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli. Hlavným motívom zriadenia bola okrem skutočnosti, že vplyv regiónov sa v posledných rokov výrazne posilnil, nutnosť efektívnej analýzy a účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch.

Kancelária vyvíja svoju činnosť smerom k európskym a belgickým inštitúciám ako aj ostatným regionálnym zastúpeniam v Bruseli. Svojou činnosťou zvyšuje informovanosť kraja o politikách EÚ a o možnostiach, ktoré z nich plynú. Presadzuje záujmy regiónu, zlepšuje komunikáciu s inštitúciami EÚ a zároveň región zviditeľňuje a propaguje.

Hlavným cieľom je posilniť účasť BSK na európskych záležitostiach a projektoch a využiť príležitosti, ktoré  členstvo v  EÚ regiónu poskytuje s cieľom dosahovania lepších výsledkov k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja kraja. Prostredníctvom prezentačných aktivít predstaviť BSK ako turisticky príťažlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť a spoznať, ako úspešný región s jasnou víziou rozvoja, do ktorého sa oplatí investovať. Cieľom je taktiež mobilizovať subjekty v BSK, podnietiť ich aktívny záujem o európske záležitosti, ktoré stále viac ovplyvňujú chod verejného a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého. Činnosť Kancelárie vytvára pevný základ pre spoluprácu s bruselskými inštitúciami, inými európskymi regiónmi a organizáciami, ktorá prospieva ku komplexnému rozvoju BSK.

Ako súčasť Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vyvíja Kancelária BSK v Bruseli nasledovné aktivity:

  1. Presadzuje záujmy BSK v Bruseli prostredníctvom politickej a odbornej aktivity predsedu BSK ako člena Európskeho výboru regiónov, expertných diskusií s európskymi inštitúciami, najmä Európskou komisiou, pracovných tematických stretnutí poslancov BSK s relevantnými zahraničnými partnermi
  2. Aktívne zapája BSK a jeho subjekty do sietí partnerstiev a iniciatív ako napríklad Sieť hlavných miest a regiónov hlavných miest, spoločného formovania pozícií s regiónmi Vyšehradskej štvorky, zapájania sa do najvýznamnejších regionálnych platforiem ako Európsky týždeň regiónov a miest a sprostredkováva partnerské ponuky pre BSK a subjekty pôsobiace v kraji
  3. Prezentuje a propaguje turistický potenciál BSK v Bruseli, stredné školy a kultúrne inštitúcie BSK, organizuje kultúrne aktivity
  4. Pravidelne monitoruje a poskytuje informácie o jednotlivých politikách EÚ o aktualitách v Bruseli, aktivitách iných európskych regiónov, informácie o pripravovaných legislatívach a európskych programoch
  5. Vytvára zázemie pre BSK v Bruseli – poskytuje priestory pre stretnutia expertov BSK v Bruseli, pripravuje podklady a analytické materiály, koordinuje slovenskú delegáciu v Európskom výbore regiónov

Poď na stáž do Bruselu

Kancelária BSK v Bruseli ponúka slovenským študentom univerzít možnosť 3-6 mesačnej stáže v oblasti európskych záležitostí. Stážista je zapojený do každodennej práce kancelárie. Zúčastňuje sa na seminároch a konferenciách v európskych inštitúciách.

Kancelária zohľadňuje špeciálne požiadavky študenta (diplomová práca, záujem o špeciálny aspekt európskych politík…). Vyžaduje sa samostatnosť, zručnosť pri práci s počítačom a dobrá znalosť minimálne jedného pracovného jazyka EÚ (angličtina, francúzština alebo nemčina). Stáž nie je platená. Záujemcovia o stáž sa môžu skontaktovať priamo s Kanceláriou.

Služby kancelárie v Bruseli

Koordinácia národnej delegácie v Európskom výbore regiónov (EVR) 

Každá národná delegácia má svojho koordinátora. Funkciu koordinátora spravidla zastáva zamestnanec etablovaného zastúpenia mesta alebo regiónu s aktívnou kanceláriou v Bruseli. Koordinátor pomáha členom (predsedom krajov, primátorom a starostom) vykonávať ich aktivity spojené s členstvom, zúčastňuje sa na stretnutiach národných koordinátorov pred plenárnym zasadnutím a zasadnutí predsedníctva EVR, informuje a organizuje prácu členov. 

Sprostredkovanie kontaktov, partnerských ponúk a informácií

V Bruseli sa momentálne nachádza viac ako 300 kancelárií regiónov a miest. Sú tu zastúpené asociácie, združenia a záujmové skupiny. Prítomnosť v Bruseli ponúka širokú sieť kontaktov na potenciálnych partnerov a zároveň je zdrojom informácií o európskych programoch a iniciatívach. Brusel prináša príležitosti pre získanie podporných zdrojov na projekty, nadviazanie spolupráce, hľadanie partnerov pre európske projekty, či nadviazanie kontaktov s rôznymi inštitúciami, záujmovými skupinami a asociáciami. Networking, partnerstvá a spolupráca na tejto úrovni pomáhajú prepájať európske regióny, subjekty z regiónov (mestá, obce, univerzity, školy, podnikateľov, výskumné centrá, združenia a ďalšie). Získavané informácie sú priebežne zasielané na Úrad BSK, mestám a obciam BSK a odborným organizáciám podľa tematiky a ďalej rozposielané subjektom, pre ktoré môžu byť dané informácie relevantné. O dôležitých podujatiach, akciách, európskych iniciatívach, programoch a aktuálnych výzvach pravidelne informuje webová stránka kancelárie BSK v Bruseli: www.bratislavaregion.eu

Kancelária komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sietí 

 

Užitočné linky