Čo pre vás robíme
Pôsobnosť Odboru dopravy v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave a dráhach v znení neskorších predpisov a v oblasti pozemných komunikácií zo zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Oddelenie pozemných komunikácií
 • zabezpečujeme údržby a opravy ciest II. a III. triedy
 • preberáme ukončené opravy a údržby
 • vypracúvame stanoviská pre občanov k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 • vypracúvame stanoviská z hľadiska dopravy k územnoplánovacej činností obcí
 • navrhujeme opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na základe podnetov od občanov a miestnych samospráv
 • spolupracujeme s orgánmi štátnej a verejnej správy pri príprave investícií v oblasti pozemných komunikácií
Oddelenie cestnej dopravy a dráh
 • udeľujeme dopravné licencie na základe žiadostí dopravcom vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • spolupracujeme pri tvorbe a schvaľujeme cestovné poriadky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu
 • prostredníctvom uzatvorenej zmluvy s dopravcom (Slovak Lines, a.s.) zabezpečujeme dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a poskytujeme z verejných financií náhradu straty, ktorú dopravca vykazuje ako oprávnenú v súvislosti so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a poskytnutými zľavami z cestovného podľa cenníka cestovného
 • v spolupráci s dopravcami sa podieľame na riešení podnetov občanov súvisiacich s vnútroštátnou pravidelnou autobusovou dopravou v bratislavskom regióne
 • udeľujeme licencie na prevádzkovanie dopravy na mestských dráhach (trolejbusová a električková doprava)
 • vydávame oprávnenia na vedenie dráhového vozidla na mestských dráhach
 • spolupracujeme pri tvorbe cestovných poriadkov na regionálnych dráhach a mestských dráhach, pričom zohľadňujeme pripomienky a podnety občanov
 • spolupracujeme s partnermi na skvalitňovaní Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
 • vykonávame  pôsobnosť  špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej
 • vydávame stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh
 • vydávame súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh
 • prejednávame priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh
 • ukladáme pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov
Kompetencie Odboru dopravy
Odbor dopravy BSK spolupracuje pri tvorbe analytických a koncepčných dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území BSK za oblasť dopravy, spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy, zabezpečuje metodickú činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov, spracováva návrhy zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja, koordinuje investičnú činnosť v etape investičnej prípravy stavieb pozemných komunikácií a zabezpečuje najmä:

 • Udeľovanie, odnímanie a vykonávanie zmien dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, kontrolu vydaných dopravných licencií a výkon odborného dozoru na dodržiavanie ustanovení v dopravných licenciách, Prerokovávanie, schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru v cestnej doprave, dodržiavanie schválených cestovných poriadkov a sledovanie frekvencie cestujúcich na jednotlivých spojoch a na základe toho vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
 • Prejednávanie priestupkov, príp. ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností v pôsobnosti samosprávneho kraja.
 • Vedenie evidencie dopravcov, jednotného informačného systému vo vnútroštátnej autobusovej doprave.
 • Spolupráca so všetkými zainteresovanými organizáciami pri realizácii integrovanej dopravy v regióne, príp. so susednými regiónmi, optimalizácia verejnej hromadnej dopravy, zlepšovanie dopravnej obslužnosti kraja.
 • Prerokúvanie návrhu cestovných poriadkov a návrhov zmien pred ich zverejnením s prevádzkovateľom železničnej dráhy, následné prispôsobenie cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru na dráhach, sledovanie frekvencie cestujúcich na dráhach a následné vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
 • je objednávateľom regionálnej dopravy a mestských a prímestských železničných dopravných služieb vo verejnej osobnej doprave, ktorých objednávateľom nie je ministerstvo, a uhrádza stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Odbor dopravy BSK v oblasti mestských dráh ako prenesený výkon štátnej správy:

• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh,
• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
• Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
• Vydáva stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh,
• Zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
• Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
• Vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
• Vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
• Vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
• Rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
• Prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh,
• Ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov.

Odbor dopravy BSK v oblasti dopravy na mestských dráhach ako orgán verejnej správy :

• Vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
• Vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,
• Ukladá pokuty za porušenie povinností v mestskej doprave.

Odbor dopravy BSK na úseku pozemných komunikácií:

V spolupráci s právnickou osobou založenou za účelom samotného fyzického výkonu správy a údržby ciest II. a III. triedy (Regionálne cesty Bratislava, a. s. – RCB) vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy a k obciam vykonáva najmä :
• pripravuje a poskytuje informácie a podklady o vykonávaní a plánovaní bežnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje informácie z prehliadok a následných spracovaných podkladov o technickej evidencii ciest a cestných stavieb (mostných objektov) vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje celkovú zjazdnosť ciest (vozoviek, cestného telesa a odvodnenia, mostov a ostatných cestných objektov) a odstraňovanie všetkých zistených závad v zjazdnosti ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu cestnej zelene a sadovníctva na všetkých cestných úsekoch, cestných pomocných pozemkoch alebo na pozemkoch tvoriacich súčasť ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných bezpečnostných zariadení a vybavení na cestách vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje opodstatnené plnenie požiadaviek miest a obcí v súvislosti s prejazdnými úsekmi ciest cez mestá a obce a všetkých ostatných úsekov ciest aj mimo prejazdné úseky cez mestá a obce,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje výkon všetkých ostatných činností v rámci výkonu správy majetku, údržby a rekonštrukcii celej cestnej siete vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k stavebnej činnosti dotýkajúcej sa ciest vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k územným plánom miest a obcí BSK,
• vypracúva informatívne návrhy riešení na zníženie dopravnej nehodovosti na cestách vo vlastníctve BSK,
• zúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa plánovanej výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest a miestnych komunikácií, v náväznosti na cesty vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje správu o vyhodnotení činnosti za uplynulé obdobie,
• plní úlohy v oblasti cestného hospodárstva prijaté uzneseniami zastupiteľstva BSK.

Regionálna správa ciest
Správu a údržbu na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 511 km zabezpečuje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, Bratislava (www.rcba.sk) v nasledovnom členení:

cesty II. triedy v dĺžke 178,939 km: v okrese Malacky (90,955 km), v okrese Pezinok (59,220 km) a v okrese Senec (28,764 km)

 

cesty III. triedy v dĺžke 332,738 km: v okrese Malacky (116,485 km), v okrese Pezinok (75,966 km), v okrese Senec (140,287 km)

 

mosty na cestách II. triedy – 66: z toho v okrese Malacky (36), v okrese Pezinok (26) a v okrese Senec (4)

 

mosty na cestách III. triedy – 64: z toho v okrese Malacky (25), v okrese Pezinok (23) a v okrese Senec (16)

Kontakty

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy
Tel.: 02/4826 4820
Mob.: 0911 839 121
E-mail: michal.halabica@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia dopravy

Mgr. Ján Buocik
predseda komisie
Mob.: 0905 476 540
E-mail: buocik@attorneys.sk

Celá komisia →

Cestovné poriadky

Dopravcovia s platnou vydanou licenciou

Diaľková autobusová doprava

SAD Humenné, Fidlikova 1, 066 43 Humenné
Linka č. 102508 BA – Bánovce nad Bebravou – Martin – Poprad – T. Lomnica/Svidník
Od 20. 06. 2012 do 05. 06. 2022

Rolupa s. r. o., 900 46 Most pri Bratislave 811
Linka č. 101501 BA – Piešťany – Žilina – Kraľovany – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Svit – Poprad
Od: 01.10.2013 do 05. 06. 2023

ARRIVA Trnava a. s, Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Linka č. 102501 Bratislava – Trnava – Jablonica – Myjava
Od: 05.07.2017 do: 31. 12. 2022

SKYLINES s. r. o., ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
(subdodávateľ MARTECH-SK, s.r.o. 913 07 Zemianske Podhradie 262)
Linka č. 102511 BA – Trnava – Piešťany – Trenčín – Žilina – Čadca – Turzovka
Od: 24.09.2014 do 10. 09. 2024

Viliam Turan TURANCAR, Železničiarska 13, 949 01 Nitra
(v súčasnosti Bratislavská ul. 29)
Linka č. 102513 BA – Trnava – Nitra – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno
Od: 01. 01. 2015 do 31.12.2020
Zmena od: 29.06.2016 do 31.12.2020

AET (Automotive Employee Transport) s. r. o., 943 52 Mužla 707
Linka č. 102505 BA – Trnava – Topoľčany – Partizánske – Bojnice
Od: 28.05.2015 do 20.05.2020

AET (Automotive Employee Transport) s. r. o., 943 52 Mužla 707
Linka č. 102503 BA – Nitra – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš/Brezno – Poprad – Vysoké Tatry
Od: 28.12.2015 do 30.11.2020

Prímeská autobusová doprava

Slovak Lines, a.s. Bratislava, Bottova 7, 811 09 Bratislava
Linka č. 102401 Bratislava – Marianka – Stupava – Borinka
Linka č. 102402 Bratislava – Stupava – Rohožník
Linka č. 102403 Bratislava – Dobrohošť – Vojka nad Dunajom – Bodíky – Gabčíkovo
Linka č. 102404 Bratislava – Bernolákovo – Ch. Grob – Slov. Grob – Viničné – Pezinok
Linka č. 102405 Bratislava – Rovinka – Dunajská Lužná – Tomášov – Senec
Linka č. 102406 Bratislava – Bernolákovo – Nová Dedinka
Linka č. 102407 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Malinovo – Tomášov
Linka č. 102408 Bratislava – Tomášov – Nový Život – Čenkovce
Linka č. 102410 Bratislava – Štvrtok na Ostrove – Čakany – Zlaté Klasy
Linka č. 102411 Bratislava – Miloslavov
Linka č. 102412 Bratislava – Dunajská Lužná – Šamorín, Čilistov
Linka č. 102413 Bratislava – Blatná na Ostrove – Gabčíkovo
Linka č. 102414 Bratislava – Blatná na Ostrove
Linka č. 102415 Bratislava – Malacky – Gajary
Linka č. 102416 Bratislava – Malacky – Malé Leváre/Závod – Borský Svätý Jur
Linka č. 102417 Bratislava – Malacky
Linka č. 102418 Bratislava – Zohor – Suchohrad – Malacky
Linka č. 102419 Bratislava – Malacky – Studienka – Bílkove Humence
Linka č. 102421 Bratislava – Pezinok – Zochova chata
Linka č. 102422 Bratislava – Pezinok – Modra
Linka č. 102423 Bratislava – Častá – Trnava
Linka č. 102424 Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer
Linka č. 102425 Bratislava – Trstín – Chtelnica
Linka č. 102426 Bratislava – Pezinok – Limbach
Linka č. 102427 Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec
Linka č. 102428 Bratislava – Pezinok – Baba
Linka č. 102429 Bratislava – Pezinok – Častá – Štefanová
Linka č. 102441 Bratislava – Senec – Blatné – Igram – Čataj
Linka č. 102442 Bratislava – Senec – Veľké Úľany/Jelka
Linka č. 102443 Bratislava – Tureň – Senec – Hurbanova Ves
Linka č. 102444 Bratislava – Senec
Linka č. 102445 Bratislava – Veľký Biel – Senec
Linka č. 106406 Malacky – Plavecký Peter
Linka č. 106407 Malacky – Kuchyňa – Pezinok
Linka č. 106408 Malacky – Láb – Jablonové, Turecký Vrch
Linka č. 108402 Senec – Senec, Svätý Martin
Linka č. 108403 Senec – Šenkvice – Vištuk – Báhoň – Modra
Linka č. 108404 Senec – Trnava
Linka č. 108405 Senec – Veľký Grob – Báhoň
Linka č. 108408 Senec – Kráľová pri Senci – Nový Svet
Linka č. 108409 Senec – Šamorín
Linka č. 108410 Senec – Veľký Biel – Tomášov
Linka č. 010559 Doľany – Štefanová – Budmerice – Báhoň
Linka č. 010525 Bratislava – Čierna Voda – Chorvátsky Grob
Linka č. 010526 Viničné – Slovenský Grob – Limbach – Pezinok
Linka č. 010527 Bratislava – Slovenský Grob – Viničné – Pezinok
Linka č. 010528 Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok

platné do 14.11.2021

RASKA tour s. r. o., Veľké Leváre 607, 908 73 Veľké Leváre
Linka č. 104407 BA, Devínska Nová Ves, Volkswagen – Závod – Kúty – Brodské
Od: 20. 08. 2013 do 31. 07. 2018
Zmena DL: zmena trasy autobusovej linky
Bratislava, Devínska Nová Ves, Volkswagen – Veľké Leváre – Závod – Moravský Svätý Ján – Sekule – Borský Svätý Jur – Kuklov – Kúty
Od 03.04.2017 do 02.04.2022

Aktuálne správy
Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dnes vydal Hlavnému mestu SR Bratislava rozhodnutie na predčasné užívanie zmodernizovanej električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály. Spustená bola zatiaľ jej prvá etapa po obratisko v Karlovej Vsi, ktorá sa tak opäť spojí...

Záchytné parkovisko otvorili v Pezinku

Záchytné parkovisko otvorili v Pezinku

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek dnes spoločne sprístupnili verejnosti ďalšie záchytné parkovisko, tento raz v Pezinku. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej...

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dnes vydal Hlavnému mestu SR Bratislava rozhodnutie na predčasné užívanie zmodernizovanej električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály. Spustená bola zatiaľ jej prvá etapa po obratisko v Karlovej Vsi, ktorá sa tak opäť spojí...