Cestovný ruch

NÁŠ CYKLOPORTÁL

Ak trávite leto na bajku, náš nový cykloportál vám pomôže naplánovať trasy a objaviť tie najkrajšie miesta. Vytvorili sme ho v spolupráci so Slovenským cykloklubom a nájdete na ňom mapu cyklotrás v kraji s podrobnými popismi a fotkami. Cyklotrasy sú prehľadne rozdelené na diaľkové, cyklomagistrály, EuroVelo, regionálne, náučné, vhodné pre rodiny, historické a mnoho ďalších typov, aby sa vám príjemne plánovalo. Píšeme aj o zaujímavostiach a aktualitách zo sveta cyklistiky a nájdete na ňom aj prehľad podujatí.
Čo pre vás robíme

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Financovanie aktivít cestovného ruchu uskutočňuje regionálna samospráva zo zdrojov rozpočtu BSK, z prostriedkov EU získaných na rozvojové projekty v oblasti CR a zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR.
Na základe tohto zákona pôsobí od r. 2012 v Bratislavskom kraji krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory kľúčových produktov a ich propagácie. KOCR je platformou na spoluprácu verejného a súkromného sektora, jej činnosť je každoročne podporená štátnou dotáciou Ministerstva doprav a výstavby SR podľa zákona č. 91/2010 Z.z. ________________________________________
Oddelenie cestovného ruchu vykonáva tieto činnosti:
• koordinácia regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
• spolupráca s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
• spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR a vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
• iniciovanie a organizovanie podujatí regionálneho významu, ktoré majú vplyv na cestovný ruch,
• spolupráca s obcami samosprávneho kraja pri plnení programu sociálneho a ekonomického rozvoja kraja za oblasť CR,
• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie, podnikatelia v cestovnom ruchu),
• obstarávanie, spracovanie a predkladanie rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru,
• príprava podkladov a materiálov na rokovanie odborných komisií a regionálneho zastupiteľstva.

Kontakty

Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4610
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
predsedníčka komisie
E-mail: barbora.oracova@gmail.com

Celá komisia →

NEPREHLIADNITE

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré boli v ďalších rokoch rozšírené o nové oblasti – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže a životného prostredia a vidieka. Výzvy na rok 2019 sú už uzatvorené.

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava

Organizácia Turizmus regiónu Bratislava podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.
Aktuálne správy
Obnovené historické stavby, ktoré si zaslúžia pozornosť

Obnovené historické stavby, ktoré si zaslúžia pozornosť

Opäť sa v kraji našli príkladne obnovené historické stavby, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a OCENENIE! Je to šesť objektov z lokalít: Malé Leváre, Lozorno, Pezinok, Modra, Sv. Jur (Biely Kríž) a Bratislava-Rača. Hlasujte za svojho favorita na stránke:...

Tipy na výlety s Bratislava CARD City & Region

Tipy na výlety s Bratislava CARD City & Region

Od stredy majú školáci jesenné prázdniny, ktoré určite využijú na oddych. Zároveň však voľný čas môžu spolu s rodičmi či priateľmi využiť na rôzne výlety a navštíviť aj zaujímavé miesta v Bratislavskom kraji. Tie najlepšie atraktivity určite pomôže spoznať aj...

Podujatia v Senci

Podujatia v Senci

Neil Simon: Bosé nohy v parku Skvelá komédia o manželstve, medových týždňoch, ale aj o tom, čo sa deje, keď vám do bytu začne padať sneh, či vaša matka znovu zahorí láskou. Hra Neila Simona patrí k textom, ktoré si aj mnoho rokov po svojom vzniku zachovávajú sviežosť...

Potulky po bratislavských vínnych pivniciach

Potulky po bratislavských vínnych pivniciach

Slovakia Wine Tour Vás srdečne pozývajú na II. ročník podujatia „Potulky po bratislavských vínnych pivniciach“, ktorý sa bude konať v dňoch 11. a 12. októbra 2019. Pivnice budú otvorené: piatok 11. októbra 2019 od 14:00 – 21:00 hod. sobota 12. októbra 2019 od 12:00 –...

Vízie pre rozvoj turizmu v Bratislavskom kraji

Vízie pre rozvoj turizmu v Bratislavskom kraji

Odborníci z oblasti turizmu sa opäť stretli na jednom mieste, tentokrát v Pezinku. Na štvrtej Regionálnej konferencii cestovného ruchu získali informácie o zaujímavých produktoch, marketingových aktivitách organizácií, ako aj o rozvoji cestovného ruchu v bratislavskom...

Bratislavská župa slávi storočnicu

Bratislavská župa slávi storočnicu

Juraj Droba, Pavol Frešo, Vladimír Bajan a Ľubo Roman sú mená neodmysliteľne spojené s Bratislavskou župou. Tá tento rok oslavuje svoju storočnicu, ktorú si Bratislavský samosprávny kraj pripomenul prostredníctvom odbornej konferencie s názvom 100 rokov župy. Práve na...

Obnovené historické stavby, ktoré si zaslúžia pozornosť

Obnovené historické stavby, ktoré si zaslúžia pozornosť

Opäť sa v kraji našli príkladne obnovené historické stavby, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a OCENENIE! Je to šesť objektov z lokalít: Malé Leváre, Lozorno, Pezinok, Modra, Sv. Jur (Biely Kríž) a Bratislava-Rača. Hlasujte za svojho favorita na stránke:...

Tipy na výlety s Bratislava CARD City & Region

Tipy na výlety s Bratislava CARD City & Region

Od stredy majú školáci jesenné prázdniny, ktoré určite využijú na oddych. Zároveň však voľný čas môžu spolu s rodičmi či priateľmi využiť na rôzne výlety a navštíviť aj zaujímavé miesta v Bratislavskom kraji. Tie najlepšie atraktivity určite pomôže spoznať aj...